Reklam

KPSS P93 Puanla Personel Alımı

KPSS P93 Türü İle Puanla Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Yapılacaktır.

“06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b)
fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden
karşılanmak üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve
niteliklerde 6 (altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

KPSS P93 Puanla Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS P93 Puanla Personel Alımı,

* Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P93
 •  Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans mezunu
  olmak.
   2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden
  en az 60 puan almış olmak.
   01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak (01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar
  başvuruda bulunabilecektir).
  (Üniversitemiz Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde
  görevlendirilecektir.)
 •  Herhangi bir önlisans mezunu olmak.
   2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden
  en az 65 puan almış olmak.
   01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak (01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar
  başvuruda bulunabilecektir).
   MEB’den onaylı A1 düzeyinde Rusça veya Arapça
  sertifikasına sahip olmak
   MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına
  sahip olmak.
  (Üniversitemiz Rektörlük Dış İlişkiler Biriminde
  görevlendirilecektir.)

2-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P93
 • KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Herhangi bir önlisans mezunu olmak.
   2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden
  en az 60 puan almış olmak.
   01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak (01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar
  başvuruda bulunabilecektir).
   Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
  kimlik kartına sahip olmak.
  KPSS P93 Puanla Personel Alımı, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde
  belirtilen şartları taşımak.
  KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Gece ve gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde
  Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, dış mekânlarda
  çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Boy uzunluğu 1.70 cm den kısa olmamak ve boy
  uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu
  arasındaki fark 15 den fazla veya az olmamak.
  KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev
  yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık
  sorunu bulunmamak.

3-) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), Hakkında Nitelikler

 • KPSS P94
 • KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu
  olmak.
   2020 KPSS (B) grubu sınavında P94 puan türünden
  en az 60 puan almış olmak.
   01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak (01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar
  başvuruda bulunabilecektir).
   Destek ve temizlik hizmetleri görevini devamlı
  yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık
  sorunu bulunmamak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A) KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar
ile özel şartlar aranmaktadır.
1- KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- KPSS P93 Puanla Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık
probleminin olmaması.

Advertisement. Scroll to continue reading.

8- Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmüne uygun olması.
9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu
olumlu olmak.
10- KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.
11- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1. KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir)
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. İkametgâh Belgesi
5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi
6. Adli Sicil Kaydı
7. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi
8. KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir)
9. Fotoğraf (1 Adet)
10. Durum bildirir tek hekim raporu (Tüm adaylardan atanma esnasında sağlık kurulu raporu istenecektir.)
(Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların durum bildirir tek hekim raporunda
boy-kilo durumunun da belirtilmesi gerekmektedir.)
11. Sertifika istenen pozisyonlar için belgelerin aslı veya onaylı sureti
12. KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik pozisyonu için Özel Güvenlik Kimlik Kartı
NOT: Yukarıda istenilen belgelerin karekodlu E-devlet çıktıları da kabul edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen
belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır. KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz  https://www.artvin.edu.tr/ web adresinden ilan
edilecektir. 2020 KPSS (B) grubu P93 ve P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı
kadar yedek aday ilan edilecektir.
Asıl listeden yerleşen adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

KPSS P93 Puanla Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*