Reklam

KPSS Ön Lisans Personel Alımı

KPSS (B) grubu (KPSSP93) aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

KPSS Ön Lisans Personel Alımı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine Büro Personeli Destek Personeli Ön Lisans Mezunu Personel Alımı Yapılacağı Açıklandı. Başvuru Başlangıç Tarihi 14.10.2022
Son Başvuru Tarihi 28.10.2022 (Mesai Bitimi)

KPSS Ön Lisans Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

KPSS Ön Lisans Personel Alımı

– KPSS Ön Lisans Personel Alımı Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri
eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına posta
yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurularda başvuru için istenilen
belgeler Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı yazı işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul
edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin
kimliğinin aslını ibraz etmek zorunludur.)
– Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZİNCAN”
adresine evrakını gönderecektir.
– Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak sadece [email protected] adresinden yardım
alabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI 

2.1. KPSS Ön Lisans Personel Alımı Genel ve Özel Şartlar
Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak
sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
e) Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden
çıkarılmamış olmak.
f) 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve KPSSP93 alanında
ilanda belirtilen taban puan ve üstünde bir puana sahip olmak.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular https://ebyu.edu.tr/  KPSS Ön Lisans Personel Alımı için Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile
kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)
– Özgeçmiş,
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
– e-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi,
– e-Devlet üzerinden alınan İkametgâh Belgesi,
– e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Belgesi,
– e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün
fotokopisi,
– e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi, (varsa)
– e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna
eklenmelidir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
– KPSS Ön Lisans Personel Alımı Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı ek
1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet
etmek zorundadır.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.
– Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek
amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme
hakkını saklı tutar.
– Mezun olduğu program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan
nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu
yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
– Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
a) KPSS Ön Lisans Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) (P93 puanı) grubu olmak üzere
puan sıralaması esas alınmak suretiyle (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması
sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.
b) Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
c) İlan edilen personel sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak
atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama
yapılacaktır.
ç) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleşmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
d) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
e) Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi
bir belge gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat
mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
f) Üniversitemiz ihtiyaca bağlı olarak eğitim-öğretimin verildiği il merkezi veya
ilçelerdeki birimler arasında kurum içi görevlendirme hakkına sahiptir.
g) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
1.1. KPSS Ön Lisans Personel Alımı Başvuru Takvimi
İlan Yayım Tarihi 14.10.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 14.10.2022
Son Başvuru Tarihi 28.10.2022 (Mesai Bitimi)
Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 09.11.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi ve Başvurular https://ebyu.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkı ile gerekli
durumlarda ilanın her aşamasında iptal hakkına sahiptir. İlanın herhangi bir
aşamasında yapılacak olan değişiklik Üniversite web sayfasında yayımlanacak olup, bu
hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır

KPSS Ön Lisans Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ    

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Reklam
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.    

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Aziz says:

    2022 yılında diyosunuz başvuru başlangıcı 14 .10 bitiş 28 .10.2022 bu nasıl bir saçmalık mantıksızlık yazık değilmi bunca insana 2020 kpss puanıyla alım yapıyosunuz allahtan korkmaz kuldan utanmazlar bu sistem değişicek Allahın izniyle seçimler geliyor

    • Admin says:

      aziz bey 2022 KPSS alımları ne zaman olacak ? 2022 kpss sınavları tam anlamıyla bitmedi. sınav bittiğinde bunlar hepsi KPSS 2022 dalında almaya başlayacaklardır. 2020 senesinin KPSS alımlar yapılmayacaktır. bilginize, bizleri takip ederseniz haklı olduğumuzu anlayacaksınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*