Reklam

KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı

KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı Olacağın Web Sitesi Üzerinden Duyurdu. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

 

KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, Yapılacaktır.

KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro
unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Zabıta Memuru, Hakkında Nitelikler

 • Erkek / Kadın
 • P93 En az 70 puan
 • Herhangi bir Ön Lisans
  programından mezun
  olmak,
  En az (B) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak.
 • Herhangi bir Ön Lisans
  programından mezun
  olmak,
  En az (B) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı,

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS B grubu) girmiş ve
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartların
yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve
çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre
boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark
olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce
yapılacaktır.)
d) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, Başvuru formu (Belediyemizin internet sayfasından www.beykoz.bel.tr adresi üzerinden temin
edilebilecektir.) çıktısı alınıp doldurularak imzalanacak ve başvuru formuna aşağıdaki belgeler
eklenecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınmış kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
8. Biyometrik fotoğraf 1 adet (başvuru formuna yapıştırılacaktır) KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı,

Reklam

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için;
 Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 19.09.2022-23.09.2022 tarihleri arasında (mesai
günlerinde saat 08:30-17:00 saatleri arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim
Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı
sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip, 30.09.2022 tarihinden itibaren Belediyemizin
(www.beykoz.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş
olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Beykoz Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

6- SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI

KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı
sınav 11.10.2022-12.10.2022 tarihleri arasında Saat 09:00’da başlamak üzere Beykoz Belediye
Başkanlığı Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz-İSTANBUL adresindeki
merkez yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi
gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava
katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
b) KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin
internet sayfasından (www.beykoz.bel.tr) ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.beykoz.bel.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi
gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı,
İlan Olunur.

Reklam

 

KPSS 70 Puanla Zabıta Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*