Reklam

KPSS 70 Puanla Personel Alımı

KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Olacaktır. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Yapılacaktır.

KPSS 70 Puanla Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve
27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca,
2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son
beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer
yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların
belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u
alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil
puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

KPSS 70 Puanla Personel Alımı,

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde
istihdam edilecek personelin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren
bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki
katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.
2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış veya muaf olmak.
b) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz
etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
I) SİSTEM UZMANI – 3 KATINA KADAR – 2 PERSONEL
• LINUX işletim sistemleri yönetiminde özel sektör veya Kamu sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux
işletim sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Sistem yazılımları ve Script Language (shell, perl ,pyton) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Debian, Ubuntu veya CentOS Linux işletim sistemi kurulumu, LAMP (Linux Apache/Nginx Mysql PHP)
modüllerini kurup kullanım ihtiyaçlarına göre yeni modüller yükleyebilmeli, performans ayarları hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Postgresql veya MySQL gibi veritabanlarının ayarlarını ve indexleri ihtiyaca göre optimize etmek. Master
to Slave, Master to Master şeklinde Replikasyonlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak (Tercihen HyperV,
Vmware, Proxmox, Ovirt, Docker)
• Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• DHCP, DNS, Proxy, E-Posta (özelllikle Postfix), yük dengeleme (loadbalancing )ve benzeri sistem servisleri
hakkında bilgi sahibi olmak,
• Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve
sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması,
DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu
ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster (kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme
bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
• Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
• Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma
konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
• İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut
sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
• Sunucu sistemlerinin yönetim ve yedekleme işlemlerini kurgulamak, kurulum ve sürekliliğini sağlamak
deneyimine sahip olmak,
• Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Bash, PHP, Python scripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
• Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda yönetici
seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi,
• Omurga Switch yönetmiş ve konfigure etmiş olmak,
• Kampüs ağlarının tasarımı, kurulumu, yönetimi ve bakımını yapabilecek bilgiye sahip olmak,
• Routing, Switching, WAN, VPN, Genel Ağ Güvenliği konularında deneyimli olmak,
• Kablolu ve kablosuz LAN/WAN, IP Switching ve Routing, veri iletişim ağ topolojileri, iletişim ağı aktif
cihazları (router, modem, switch, wi-fi controller vb), iletişim ağı pasif cihazları, Firewall, SSL VPN, VOIP,
DHCP, VLAN, Internet, Dijital telefon santralleri konularında bilgili ve uygulama deneyimli olmak,
• Tüm sistem gereksinimlerinin birbirleri ile ilişkilendirilmesini ve takibini yapma bilgi ve tecrübesine sahip
olmak,
• Proje yönetimi ve IT altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
• Bilgi güvenliği (ISO-27001,KVKK) politikaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,
3 / 4
• Bilişim sistemleri ile ilgili teknik sertifikalara sahip olmak,
• Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda kurulum ve yönetim konusunda
tecrübe sahibi olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
• Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya en geç
son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya
da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek-Beşiktaş/İstanbul

Advertisement. Scroll to continue reading.

III. İSTENİLEN BELGELER

a) KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya
sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)
e) KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde
kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları
kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından
onaylanmış belge.)
f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
g) KPSS 70 Puanla Personel Alımı, İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan
diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı
gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
h) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)
i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı
örneği.

Reklam

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak
adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas
alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı
aday sınav için çağrılacaktır.
b) KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların
tamamı sınava kabul edilecektir.
c) KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Sınava(sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav
sonuçları http://www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ

KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Yazılı sınav 02/09/2022 tarihinde saat 10:00’da, sözlü/uygulamalı sınav 02/09/2022 tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR

SINAVIN ŞEKLİ;
a) KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi
(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava
alınmayacaklardır.
KPSS 70 Puanla Personel Alımı, SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak
yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar
arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Sınavı
kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde
göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir. KPSS 70 Puanla Personel Alımı,

Reklam

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER

KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre
istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü
uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir
ödeme yapılamaz. KPSS 70 Puanla Personel Alımı,

IX. DİĞER HUSUSLAR

a) KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel
hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen,
sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün
itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen
adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama
işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı
olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla
sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca,
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. KPSS 70 Puanla Personel Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

X. ÖNEMLİ TARİHLER

KPSS 70 Puanla Personel Alımı, İlan Tarihi : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün
: Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 gün
içerisinde başvuru yapabileceklerdir.
Sınav Tarihi : 02.09.2022
Sınav Sonucu Açıklanma Tarihi : 06.09.2022

Reklam

 

KPSS 70 Puanla Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*