Reklam

KPSS 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı

Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 15 Zabıta Memuru Alımları Yapılacağı Duyuruldu.

Reklam

KPSS 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı, Kamuya Memur Alımı, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer
şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru
alınacaktır.  Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 12.09.2022-15.09.2022 tarihleri arasında

KPSS 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı Şartlar Nelerdir?  

KPSS 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
KPSS 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı, İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657  sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, Önlisans 2020 yılı KPSSP93 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
c) KPSS 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına
başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve
Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 12.09.2022-15.09.2022 tarihleri arasında Sınava girmek isteyen adaylar https://www.diyarbakiryenisehir.bel.tr/ resmi internet adresi üzerinden
temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a)Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik
edilebilir)
c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

KPSS 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı, Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 12.09.2022-15.09.2022 tarihleri arasında
Fabrika Mahallesi 763. Sokak No:3 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde bulunan Yenişehir
Belediyesi Ana Hizmet Binası çok amaçlı toplantı salonuna (Evlendirme Salonu) mesai
saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
a) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
b) Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak
her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava
çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip KPSS 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı, Belediyemizin resmi internet sayfasında 26.09.2022 tarihinde
(http://www.diyarbakiryenisehir.bel.tr) ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi internet
sayfasından (http://www.diyarbakiryenisehir.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte
ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş
olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Yenişehir Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.
6-SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 10.10.2022–13.10.2022 tarihinde saat
09:00 da başlamak üzere, Elazığ Caddesi Fabrika Mah. 814 Sokak Yenişehir/Diyarbakır
adresinde bulunan Seyrantepe Spor Kompleksinde yapılacak olup, öncelikle sözlü sınav daha
sonra uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez
ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
KPSS 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı, Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
Konularını kapsayacaktır.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında
25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak
sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan
olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin
internet adresinde ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyemizin internet sayfasından ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını
ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
 YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

KPSS 60 Puanla Zabıta Memuru Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*