Reklam

KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı

KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar Yazdığımız İlgili Haberde.

Reklam

 

KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel
Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans,
Ön lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlana Başvuru Tarihi :15.08.2022
İlana Son Başvuru Tarihi :29.08.2022

KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, İçin Şartlar ve Nitelikler Nelerdir ?

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi
birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme
yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi İçin;
a- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
b- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye
giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
c- 175 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla (adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge),
d- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 20’den az olmamak, (Örneğin;175 cm
boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
e- Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumunun bulunmaması.
f- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
Spor Uzmanı İçin;
a- En az 2. derece Antrenörlük Belgesine ve en az bronz seviyesinde Cankurtaran Belgesine sahip olmak.
b-Spor Uzmanı kadrosunun on (10) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır.
c- Başvuru tarihi son günü itibariyle on (10) gün içerisinde yazılı sınav yapılacaktır (Yazılı sınavda en az 70 puan alma şartı aranacaktır).
Yazılı Sınav Yeri/Tarihi ve Saati: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ 08.09.2022/ 10:00
Programcı İçin;
a-En az ön lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak. (İlk defa işe alınacaklarda fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında,
meslek yüksekokulu mezunu olmak, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak.
b-İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak, yurtiçi veya
yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt
içinde lisans dizeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar,
İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik suresi do1mamiş eski dengi ) veya
“International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul
edilir.
c-Yabancı Dil Sınav Sonuçlari (5) yı1 süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı di1 bilgi düzeyi (D) düzeyi
olarak kabul edilir.
d-Programcı kadrosunun 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır.
e- Başvuru tarihi son günü itibariyle on (10) gün içerisinde yazılı sınav yapılacaktır. (Yazılı sınavda en az 70 puan alma şartı aranacaktır).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yazılı Sınav Yeri/Tarihi ve Saati: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ 08.09.2022/ 10:00

Reklam

III- BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır. (https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=5422&bid=265&tid=7&dil=tr-TR)
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).
3- KPSS sınav sonuç belgesi.(Barkod sorgulaması yapılacaktır.)
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
5- Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi.
6- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir.)
7- Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).
8- Onaylı Hizmet Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Adaylar başvuru evraklarını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen veya elden teslim edeceklerdir.
Adaylar;
a- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.
b- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile
istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek

Advertisement. Scroll to continue reading.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1- KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Adaylar tarafından başvuru sırasında teslim edilen belgeler Sözleşmeli Personel Sınav veya Yerleştirme Başvuruları Değerlendirme
Komisyonu tarafından incelenir.
2- KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
3- KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz
http://www.agri.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
5- KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerden şahsın kendisi sorumludur. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
6- KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır.
7- KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine
bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
9-Adayların puan eşitliği olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bununda eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan (yaşça büyük olan)
adaya öncelik tanınır.
10- KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

NOT: Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere sağlık durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.
Adres: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı– Türkiye
Detaylı Bilgi İçin: 0472 215 98 63/0472 216 20 08
Dahili: 1304-1301-1273-1284 KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı,

Reklam

1-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Ön Lisans
  KPSSP93
  (En Az 60
  Puan)
 • Erkek/ Kadın
 • Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma vb. büro
  hizmetlerini yerine getirmek üzere herhangi bir ön lisans
  programından mezun olmak.
 • Aylık Ortalama Ücret;
 • 7.494,79
 • 7.817,39
 • 8.125,34
 • 8.444,92
 • 8.805,21
 • a) 5 yıldan az olanlar
  b) 5 yıldan 10 yıla kadar
  olanlar
  c)10 yıldan 15 yıla kadar
  olanlar
  d)15 yıldan 20 yıla kadar
  olanlar
  e) 20 yıldan fazla olanlar KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı,

2-) Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri), Hakkında Nitelikler

 • KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Ortaöğretim KPSSP94 (En Az 60 Puan)
 • Erkek
 • Temizlik, basit
  bakım ve onarım,
  ısıtma, soğutma
  gibi iklimlendirme
  hizmetleri, bahçe
  bakımı ve
  düzenlenmesi,
  dağıtım ve taşıma
  gibi hizmetleri
  yerine getirmek
  üzere ortaöğretim
  kurumlarının
  herhangi bir
  alanından mezun
  olmak.
 • 7.028,75
  7.136,14
  7.242,85
  7.351,45
  7.458,83
 • a) 5 yıldan az olanlar
  b) 5 yıldan 10 yıla kadar
  olanlar
  c) 10 yıldan 15 yıla kadar
  olanlar
  d) 15 yıldan 20 yıla kadar
  olanlar
  e) 20 yıldan fazla olanlar KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı,

3-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hakkında Nitelikler

 • KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Ön Lisans KPSSP93 (En Az 60 Puan)
 • Erkek
 • Herhangi bir ön
  lisans
  programından
  mezun olmak veya
  Özel Güvenlik ve
  Koruma, Savunma
  ve Güvenlik,
  Güvenlik, Kamu
  Güvenlik ve
  Asayişin
  Sağlanması ön
  lisans
  programlarının
  birinden mezun
  olup
  son başvuru tarihi
  itibarıyla
  geçerlilik süresi
  dolmamış
  silahlı/silahsız
  özel güvenlik
  görevlisi kimlik
  kartına sahip
  olmak.
  (Merkez kampüs
  ve tüm ilçelerdeki
  yerleşkelerde
  çalıştırılmak
  üzere).
 • 8.392,63
  8.450,93
  8.565,41
  8.679,87
  8.906,64
 • a) 5 yıldan az olanlar
  b) 5 yıldan 10 yıla kadar
  olanlar
  c) 10 yıldan 15 yıla kadar
  olanlar
  d) 15 yıldan 20 yıla kadar
  olanlar
  e) 20 yıldan fazla olanlar KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı,

4-) Kütüphaneci, Hakkında Nitelikler

 • KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Lisans KPSSP3 (En Az 60 Puan)
 • Erkek/Kadın
 • Bilgi ve Belge
  Yönetimi,
  Dokümantasyon
  ve Enformasyon,
  Arşivcilik veya
  Kütüphanecilik,
  Kütüphanecilik ve
  Bilgi Çalışmaları
  Lisans
  programlarının
  birinden mezun
  olmak.
 • 9.468,46
  9.791,28
  10.111,76
  10.470,72
  10.827,31
 • a) 5 yıldan az olanlar
  b) 5 yıldan 10 yıla kadar
  olanlar
  c) 10 yıldan 15 yıla kadar
  olanlar
  d) 15 yıldan 20 yıla kadar
  olanlar
  e) 20 yıldan fazla olanlar KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı,

5-) Spor Uzmanı, Hakkında Nitelikler

 • KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Lisans KPSSP3 (En Az 60 Puan)
 • Erkek
 • Yükseköğretim
  kurumlarının
  Beden Eğitimi
  veya Spor Eğitimi
  veren lisans
  programlarının
  birinden mezun
  olmak.
  Üniversitemiz
  bünyesinde
  bulunan Yarı
  Olimpik Yüzme
  Havuzunda ve
  gerekli hallerde
  diğer birimlerde
  görev yapmak
  üzere en az 2.
  derece
  Antrenörlük
  Belgesine ve en az
  bronz seviyesinde
  Cankurtaran
  Belgesine sahip
  olmak.
 • 7.468,28
 • Yükseköğretim
  kurumlarının
  Beden Eğitimi
  veya Spor Eğitimi
  veren lisans
  programlarının
  birinden mezun
  olmak.
  Üniversitemiz
  bünyesinde
  bulunan Yarı
  Olimpik Yüzme
  Havuzunda ve
  gerekli hallerde
  diğer birimlerde
  görev yapmak
  üzere en az 2.
  derece
  Antrenörlük
  Belgesine ve en az
  bronz seviyesinde
  Cankurtaran
  Belgesine sahip
  olmak.

NOT: Kurum belirlenen sözleşme ücretleri altında ödeme yapmaya yetkilidir.
Temmuz ayında verilen zam oranı ücretlere dahildir.

6-) Programcı, Hakkında Nitelikler

 • Ön Lisans/Lisans
 • KPSSP93/KPSSP3(En Az 60Puan)
 • Erkek/Kadın
 • Bilgisayar
  Programcılığı,
  Bilgisayar
  Programcılığı
  (İnternet),
  Bilgisayar
  Programlama,
  Bilgisayar
  Teknolojisi ve
  Programlama,
  Web
  Teknolojileri ve
  Programlama
  önlisans
  programlarının
  birinden mezun
  olmak./
  Bilgisayar
  Bilimleri
  Mühendisliği,
  Bilgisayar
  Mühendisliği,
  Bilgisayar ve
  Enformatik
  Mühendisliği,
  Bilişim
  Sistemleri
  Mühendisliği,
  Bilgisayar Bilimi
  ve Mühendisliği,
  Kontrol ve
  Bilgisayar
  Mühendisliği,
  Yazılım
  Mühendisliği,
  Bilgisayar
  Donanımı ve
  Teknolojisi lisans
  programlarının
  birinden mezun
  olmak./
  Yabancı Dil
  Seviye Tespit
  Sınavından
  (YDS) en az (D)
  düzeyinde belge
  sahibi olmak.
 • 11.983,03 A-B
  5 Yıldan
  Fazla 11.576,34 C
  11.513,94 D
  11.513,94 A-B
  11.005,62 C 3-5 Yıl
  10.836,23 D
  10.496,70 A-B
  10.089,14 C 1-3 Yıl
  9.861,77 D
  9.194,60 A-B
  0-1 Yıl
  8.736,10 C KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı,

NOT: KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Kurum belirlenen sözleşme ücretleri altında ödeme yapmaya yetkilidir.
Temmuz ayında verilen zam oranı ücretlere dahildir.
Yıl içerisinde tecrübe süresi ve di1 seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler
çerçevesinde soz1eşmeleri fesh edilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir. KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı,

 

KPSS 60 Puanla 15 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*