Reklam

KPSS 2022 68 Memur ve Zabıta Memuru Alımı

İSTANBUL Bahçelievler Belediye Başkanlığına 68 Memur ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

KPSS 2022 68 Memur ve Zabıta Memuru Alımı Memur alımı, Zabıta Memuru Alımı ,Peyzaj Mimarı ve Mühendis Alımları Yapılacağı Açıklandı.23.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09.00-12.30 / 13.00-16.30 saatleri arasında)

KPSS 2022 68 Memur ve Zabıta Memuru Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye
Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban
puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru
alınacaktır.

 KPSS 2022 68 Memur ve Zabıta Memuru Alımı

 KPSS 2022 68 Memur ve Zabıta Memuru Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir;
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak,
3. Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre
zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla
olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce
yapılacaktır.
4. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış
olmak.
5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik
kısmında belirtilen en az (B) veya en az (A) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Reklam
Reklam

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Sınava girmek isteyen adayların https://www.bahcelievler.istanbul/  resmi internet adresi üzerinden temin
edecekleri BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
edilebilir),
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir.
9. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen
yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde
elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi
gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Başvurular https://www.bahcelievler.istanbul/  Zabıta Memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınavına katılabilmek için;
1. Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvurular; sadece şahsen yapılacak olup, adaylar,
23.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09.00-12.30 / 13.00-16.30
saatleri arasında) istenilen belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo
ölçümünü yapmak üzere Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç
Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna-
Bahçelievler/İSTANBUL adresine şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Memur kadroları için sözlü sınavına katılabilmek için;
1. Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için istenilen belgeler ile birlikte 23.01.2023-
27.01.2023 tarihleri arasında (mesai saatlerinde);
2. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
içerisinde Belediyemizin memuralimi.bahcelievler.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir.
4. Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi
Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine
şahsen,
5. “Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şirinevler Mah.
Barbaros Cad. No: 9, 34182 Bahçelievler/İSTANBUL” adresine İadeli taahhütlü posta yolu ile
müracaatlarını yapabileceklerdir.
3. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
4. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI
1. Belediyemizce T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı;
memur kadroları için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve
uygulamalı sınava çağırılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı,
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 13.02.2023 tarihinde Belediyemizin
www.bahcelievler.bel.tr resmi internet sayfasında ilan edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgelerine
www.bahcelievler.bel.tr resmi internet adresinden erişebilecektir. Ayrıca Sınav Giriş
Belgeleri, sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
5. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri
başvuranın sorumluluğundadır.
6. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
7. Sınava çağrılan adaylar, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir.
8. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav; 21.02.2023 tarihinde Saat:11.00’de
başlamak üzere, “Bahçelievler Belediyesi Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi Kütüphanesi,
Siyavuşpaşa Mah. Çavuşpaşa Cad. Oğuzhan Sok. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL” adresinde sözlü
sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi
günlerde de sınava devam edilecektir.
Diğer Memur alımı için sözlü sınav; 28.02.2023 tarihinde Saat:11.00’de başlamak üzere,
“Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme
Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL” adresinde sözlü sınav
yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde de sınava devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan
adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
● Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
● Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
● 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
● Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
● Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Reklam

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında yirmi beşer (25) puan olmak
üzere toplamda 100 puan,
Uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav puanı
hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas
başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde (www.bahcelievler.bel.tr) ilan edilecektir.
Diğer Memur kadroları sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında on beşer (15) puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen
puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet adresinde
ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz
(https://www.bahcelievler.istanbul/ ) internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır
ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Advertisement. Scroll to continue reading.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*