Reklam

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Yapacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer
alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle”
sözleşmeli personel alınacaktır

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Tekniker, Hakkında Nitelikler

 • Ön Lisans
 • Erkek
 • KPSSP93
 • 1- Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, Elektrik, Elektrik Teknolojisi,
  Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve
  Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği ön lisans
  programlarının birinden mezun olmak,
  2- Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
  3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

2-) Destek Personeli, Hakkında Nitelikler

 • Lise ve Dengi
 • Erkek
 • KPSSP94
 • Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; *
  1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
  2- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
  benzeri engelleri bulunmamak,
  3- Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
  4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
  * Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda çiçek ve peyzaj
  bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapacaktır.

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı,  NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
Konya Teknik Üniversitesinin Konya ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan personel Konya merkezde ikamet edecektir.

Reklam

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları
süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun
eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda
temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak.
5- Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı,  Adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip
olması gerekmektedir.
11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve
değerlendirmeye alınmayacaktır.
13- Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı,  Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı,  Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası
www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta
yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

Reklam

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı,  Fotoğraflı başvuru formu. (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.
4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
5- Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı,  Adayların terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge. (Askerlikten muaf olanların muafiyet nedenini gösteren belgeyi ayrıca eklemeleri gerekmektedir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak
kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr adresinde
yayımlanacaktır.
Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı,  Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan
sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar,
başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri
tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan
hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

İLETİŞİM :
Adres : Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı
Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA
Telefonlar : (0332) 205 1184, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585

Konya Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*