Reklam

Konya İli Çeltik Belediyesine Memur Alımı

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır

Reklam

Konya İli Çeltik Belediyesine Memur Alımı, İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, İlan Habarimizde.
memurlar,  memur alımı,  kamudanhaber  memur zammı 
kamu personel alımı ,   memur Alımları
adalet bakanlığı personel alımı,  kamu iş ilanları , memur maaş zammı, memurlar  maaş hesaplama, emekli maaş zammı,  kamu personeli alımı,  memur zammı 2022 

 

Konya İli Çeltik Belediyesine Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Konya İli Çeltik Belediyesine Memur Alımı BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro
Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü KPSS Puanı
1 V.H.K.İ GİH 7 1
Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin İşletme, İktisat,
Halkla İlişkiler Kamu
Yönetimi Bölümlerinin
birinden mezun olmak .
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
Bilgisayar İşletmeni
sertifikasına sahip olmak veya
mezun olduğu okulda
bilgisayar dersi gördüğünü
belgelemek.
Erkek/Kadın P3En az 70 Puan
2 Mühendis TH 6 1
Üniversitelerin Harita
Mühendisliği lisans
programlarından mezun olmak.
Erkek/KadınP3En az 70 Puan
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Reklam

2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve
bu öğrenimle ilgili olarak,2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
c) V.H.K.İ. kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu
okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz https://www.celtik.bel.tr/guncel/duyuru/20/celtik-belediye-baskanligina-ilk-defa-atanmak-uzere-memur-alim-ilani  internet adresinden
temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir.)
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 Konya İli Çeltik Belediyesine Memur Alımı KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 3 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
 V.H.K.İ. kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya
mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Konya İli Çeltik Belediyesine Memur Alımı Sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile 12.10.2022 – 14.10.2022 tarihleri arasında
mesai bitimine kadar (mesai saatleri içerisinde 08:00-12:30 / 13:30-17:00) şahsen veya iadeli
taahhütlü posta yolu ile Çeltik Belediye Başkanlığına (Selçuk Mahallesi Mevlana Caddesi No:10
Çeltik/Konya ) başvuru yapılabilecektir.
Adaylar başvuru belgelerini:
 Elektronik ortamda başvuru belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz
[email protected] e-posta adresine,
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

Reklam

5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
 Konya İli Çeltik Belediyesine Memur Alımı T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava
çağrılacaktır,
 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
 Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 21/10/2022 tarihinde Belediyemiz
web sayfası http://www.celtik.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş
belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
 Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6)SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Konya İli Çeltik Belediyesine Memur Alımı Sözlü sınav 27/10/2022 tarihinde Çeltik Belediye Başkanlığında yapılacaktır. (Selçuk
Mahallesi Mevlana Caddesi No:10 Çeltik/Konya )
Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7)SINAV DEĞERLENDİRME – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’
er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden
ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden (www.celtik.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Konya İli Çeltik Belediyesine Memur Alımı Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya
da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI   

Konya İli Çeltik Belediyesine “Memur Alımı” Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*