Reklam

Kocaeli Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim personeli alınacaktır.

Reklam

Kocaeli Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Bilişim personeli Alımı Yapılacağı Duyuruldu.Detaylar İlgili İlan Yazımızda.

Kocaeli Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Kocaeli Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı, Bilişim personeli Alımı Yapılacağı Duyuruldu .Detaylar İlgili İlan Yazımızda.

Kocaeli Üniversitesine Bilişim Personeli Alımı

Başvuruda bulunacak adayların 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3
puanı ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı
dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup yazılı ve sözlü sınavlara çağırılacak adayların
belirlenmesinde; KPSSP3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen yabancı Dil Sınav puanının %30’u
alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanını 70, yabancı
dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.
Genel ve özel şartları sağlayan, sınava katılma şartını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar
arasından en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday
yazılı ve sözlü sınavına çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

ARANILAN GENEL ŞARTLAR
a) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda
belirtilen Genel Şartlar aranır.
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya
ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü
bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3-Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5-657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
6-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
Başvuru yapacak adaylarda Öğrenim ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması (bu maddedeki eğitim şartlarına sahip olanlar aylık
brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapamazlar)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık,
diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim
personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
Diğer hususlar,
e) Tam zamanlı personelin haftalık çalışma süresi kırk beş saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının
çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde kamu kurum ve
kuruluşlarınca belirlenir.
f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan
adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme
yapılmayacaktır. Sözleme imzalandıktan sonra İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması halinde ise sözleşme fesih edilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda
bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR
1- KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – 3,0 Katına Kadar)
1-Öğrenim şartlarında sayılan (b) maddesindeki lisans bölümlerinden mezun olmak.
2- .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3-Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
4-HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
5-Microsoft SQL Server ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda ve T-SQL programlama konusunda
tecrübe sahibi olmalıdır.
6-Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
7-GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

2–YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
1- .Net Core ve Web Api, Asp.Net, MVC teknolojilerine bilgi sahibi olmalıdır.
2-Microsoft SQL Server ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda ve bilgi sahibi olmalıdır.
3-GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda bilgi olmalıdır.
4-HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojilerinden herhangi biri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Reklam

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- 2 adet fotoğraf
2- 2 adet Başvuru formu (Başvuru formu web sitesinden veya

http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/bilisimisbasvuru.doc adresinden
temin edilecektir.)
3- 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS Puanı virgülden sonrası da dâhil tam olarak yazılmalıdır. Örn:70,98765)
(Belge ibraz etmeyenlerin puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
4- Nüfus cüzdan fotokopisi (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
5- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi.
6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler
kabul edilir)
7- Adli sicil kaydı örneği (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün
“RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.)
8- Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler (E-Devletten QR kodunu içeren SGK hizmet Dökümü ya da
kamu personeli için hizmet belgesi)
9- Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler (Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı
işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)
10- Varsa İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç belgesi veya bu dilde yapılan diğer
yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge
11- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI 

Başvurular https://www.kocaeli.edu.tr/ Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren (11.11.2022-25.11.2022) 15 gün içinde
başvuruda istenen belgeleri, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine
kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Eksik belgesi bulunan ya da son başvuru
tarihine kadar başvuru belgeleri ulaşmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihinin on
beşinci günü hafta sonu veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son
gün olarak değerlendirilecektir.
Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde [email protected] adresine mail gönderilebilir.
Adaylar sadece tek bir unvan için ilan no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan nolu unvana
başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah.
Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı No:515 A 41001 İZMİT/KOCAELİ adresine yapacaklardır.

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuruların incelenmesi sonucunda 2022 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya
belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun
(belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak genel ve özel
şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere her pozisyon için sözleşmeli bilişim
personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı ve sözlü sınavına çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada
aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

SINAV KONULARI, ŞEKLİ, SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav konuları başvuru yapılan pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacak olup
sınav yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
Yazılı sınav 12.12.2022 tarihinde saat 12:00 da, Sözlü sınav 12.12.2022 tarihinde saat 14:00’da
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nde yapılacaktır. (Kabaoğlu Mahallesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi
Rektörlük Kurullar Salonu 41380 İzmit/KOCAELİ)

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yazılı ve Sözlü Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan adaylar arasından
puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak ve asıl aday sayısı kadar
aday yedek ilan edilecektir. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim
listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman
www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar
için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*