Reklam

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne İşçi Memur Alımı

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. Başvuru Linkleri Detayları İlgili haberimizde

Reklam

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 işçi Alımı Duyuruldu Memur Alımı  Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye
İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.
Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 işçi Alımı  Meslek Dalları Nelerdir?

 

1-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne Deniz Trafik Operatörü Alımı   

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR   

Reklam

Denizcilik alanında lisans düzeyinde
eğitim veren yükseköğretim
kurumlarından birinden mezun olmak.

Denizcilik alanında lisans düzeyinde
eğitim veren yükseköğretim
kurumlarından birinden mezun olmak

• Türk vatandaşı olmak,
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Geçerliliği devam eden en az uzakyol birinci zabit yeterliliğine sahip olmak.
• Uzakyol birinci zabit veya üst yeterlilikte en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak
• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya
da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk
teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.
• Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin
Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik
hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak
kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki
uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu
gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar Mersin ilinde istihdam edilecektir.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve
haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır

Advertisement. Scroll to continue reading.

2-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne İkinci Kaptan Uzakyol Birinci Zabiti Alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 işçi Alımı

Reklam

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR   

Denizcilik Fakültesi, Yüksek
Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu
ve üniversitelerin güverte/deniz
ulaştırma işletme, deniz ulaştırma
işletme mühendisliği bölümlerinden
birinden lisans düzeyinde mezun
olmak.

• En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri
çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu
gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve
haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

3-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 işçi Alımı İçin Büro Personeli (Memur) Alımı  

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 işçi Alımı

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR    

Advertisement. Scroll to continue reading.

Üniversitelerin Aktüerya Bilimleri,
Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık
ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık,
Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
bölümlerinin birinden lisans
düzeyinde mezun olmak

Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma
İşletme Bölümü, Deniz ve Liman
İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz
İşletmeciliği ve Yönetimi, Güverte,
Gemi İnşaatı, Gemi Makineleri
İşletmeciliği, Makine ve Yat
İşletmeciliği, Yat Kaptanlığı, Gemi
Makineleri İşletme bölümlerinden
birinden ön lisans düzeyinde mezun
olmak.

Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma
İşletme Bölümü, Deniz ve Liman
İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz
İşletmeciliği ve Yönetimi, Güverte,
Gemi İnşaatı, Gemi Makineleri
İşletmeciliği, Makine ve Yat
İşletmeciliği, Yat Kaptanlığı, Gemi
Makineleri İşletme bölümlerinden
birinden ön lisans düzeyinde mezun
olmak.

Meslek yüksekokulu Adalet
Bölümünden ön lisans düzeyinde
mezun olmak.

• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• MS Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak
kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları
hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu
gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ilinde istihdam edilecektir.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve
haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır

4-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 işçi Alımı için Mühendis  Alımı  

farklı unvanlarda mühendis

DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR     

Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği
ve Matematik Mühendisliği
bölümlerinin birinden lisans
düzeyinde mezun olmak.

• MS Office uygulamalarını kullanabilmek.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak
adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları
kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu
gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ilinde istihdam edilecektir.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve
haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak direk ulaşabilirsiniz. Bir diğer yol ise  İŞKUR kullanıcı bilgileriniz
veya e-devlet şifreniz ile İŞKUR  sitesine girdikten sonra; İş İlanları sekmesine tıklayınız. Açılan arama ekranından
yazının başında paylaşılan İş İlan Numarası’nı arama bölümünde İlan No alanına yazıp Ara butonuna tıkladığınızda
açık olan ilana başvuru yapabilirsiniz.

Deniz Trafik Operatörü  6 kişilik https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006556636&isyeriTuru=Kamu 

Deniz Trafik Operatörü  5 kişilik https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006556650&isyeriTuru=Kamu 

Deniz Trafik Operatörü Uzakyol Birinci Zabiti  5 kişilikhttps://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006556666&isyeriTuru=Kamu

Büro Memuru (Genel) 2 kişilik https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006556777&isyeriTuru=Kamu  

Büro Memuru (Genel) 2 kişilik  https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006556689&isyeriTuru=Kamu 

Reklam

Büro Memuru (Genel) 10 kişilik https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006556832&isyeriTuru=Kamu  

Büro Memuru (Genel) 1 kişilik  https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006556883&isyeriTuru=Kamu

Mühendis 2 kişilik https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006557030&isyeriTuru=Kamu

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak direk ulaşabilirsiniz. Bir diğer yol ise  İŞKUR kullanıcı bilgileriniz
veya e-devlet şifreniz ile İŞKUR  sitesine girdikten sonra; İş İlanları sekmesine tıklayınız. Açılan arama ekranından
yazının başında paylaşılan İş İlan Numarası’nı arama bölümünde İlan No alanına yazıp Ara butonuna tıkladığınızda
açık olan ilana başvuru yapabilirsiniz.

 

okul öncesi öğretmeni işkur

33 İŞÇİ VE MEMUR ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*