Reklam

Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı

Kilis 7 Aralık Üniversitesine 16 Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, Yapılacaktır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 (on altı) adet sözleşmeli personel
alınacaktır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, Alınak Personel Hakkında Unvanlar

 • Büro Personeli, 
 • Teknisyen, (Makine/Klima)
 • Teknisyen, (Sucu)
 • Destek Personeli, (Temizlik),
 • Destek Personeli, (Şoför),
 • Koruma ve Güvenlik Personeli,

Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı

1-) Büro Personeli Hakkında Nitelikler  

 • KPSS P93
 • 1- Yükseköğretim Kurumlarının; Büro Yönetimi, Büro
  Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
  Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici
  Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi veya
  İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının
  birinden mezun olmak.
  2- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 60
  (altmış) puan almış olmak.

2-) Teknisyen (Makine/Klima) Hakkında Nitelikler 

 • KPSS P94
 • 1- Erkek olmak.
  2- Ortaöğretim kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve
  İklimlendirme alanının “Soğutma Sistemleri veya
  İklimlendirme Sistemleri” dallarının birinden mezun olmak.
  3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
  4- 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan
  almış olmak.

3-) Teknisyen (Sucu) Hakkında Nitelikler

 • KPSS P94
 • 1- Erkek olmak.
  2- Ortaöğretim kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve
  İklimlendirme alanının “Yapı Tesisat Sistemleri” dalından
  mezun olmak.
  3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
  4- 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan
  almış olmak.

4-) Destek Personeli (Temizlik) Hakkında Nitelikler 

 • KPSS P94
 • 1- Erkek olmak.
  2- Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir
  alanından mezun olmak.
  3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
  4- 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan
  almış olmak

5-) Destek Personeli (Şoför) Hakkında Nitelikler 

 • KPSS P93
 • 1- Erkek olmak.
  2- Ön lisans mezunu olup, E sınıfı sürücü belgesine veya
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve
  29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1
  Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine
  sahip olmak.
  3- Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
  4- Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış
  olmak.
  5- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan
  almış olmak.

6-) Koruma ve Güvenlik Personeli Hakkında Nitelikler 

 • KPSS P93
 • 1- Erkek olmak.
  2- Ön lisans mezunu olmak.
  3- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  4- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan
  almış olmak.
  5- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10
  uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  6- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini
  başarı ile tamamlamış olmak,
  7- Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi
  itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik
  kartına sahip olmak

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir
engeli olmamak.
10- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve
dengi) mezunları için ise 2020 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro personeli
kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış) ve üzeri, teknisyen, koruma ve güvenlik ile destek
personeli kadrolarına başvuran adayların ise en az 50 (elli) ve üzeri puana sahip olmaları
gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, ZAMANI, İSTENİLEN BELGELER VE YERİ

Başvuru Tarihleri:
1- Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. (Başlama:
17/06/2022-Bitiş: 01/07/2022 tarihi mesai bitimi)
2- Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, Adaylar başvurularını, Üniversitemiz web sayfasında http://www.kilis.edu.tr/icerik_duyuru.php?duyuru_ust_id=1655461589 yer
alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir.
3- Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, Faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile
yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması
gerekmektedir.
4- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
5- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından (http://www.kilis.edu.tr/icerik_duyuru.php?duyuru_ust_id=1655461589 )
temin edilecek ve fotoğraflı olacaktır).
2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak
kare kodlu belge.
4- Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi.
5- Fotoğraf (1 adet).
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için).
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
8- Sağlık durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi.
* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname
ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslının ibraz edilmesi
zorunludur.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların (kadro sayısının 2 (iki) katı
kadar yedek aday belirlenecektir) isimleri, başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü
içerisinde www.kilis.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
Atanmaya hak kazanan asıl adaylardan, süresi içerisinde başvuran olmadığı veya aranan
şartları taşımadığı veya eksik belge ile başvurduğu tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan
puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesh
edilir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Reklam

Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU YERİ/ ADRESİ VE İLETİŞİM

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı 3. Kat
Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84
79000 Merkez/KİLİS
Telefon: (0348) 814 26 66 Dahili: 1070-1072-1074

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesine Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*