Reklam

KGM Sözleşmeli Personel Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri'ne Bağlı İşyerlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8 Personel Alacak

Reklam

KGM Sözleşmeli Personel Alımı, Karayolları Genel Müdürlüğü‘ne  KGM Sözleşmeli Personel Alımı, Yapılacaktır. Bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere Süresi Belirli Olmayan Sürekli İş Sözleşmesi
ile çalıştırılmak üzere toplam 8 İşçi (3 Engelli İşçi + 5 Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malül Sayılmayacak Şekilde Yaralanan TMY İşçileri alımı yapılacaktır.

KGM Sözleşmeli Personel Alımı, 3 Engelli İşçi  5 Eski Hükümlü TMY İşçileri alımı 

tablo1
KGM Sözleşmeli Personel Alımı
KGM Sözleşmeli Personel Alımı

KGM Sözleşmeli Personel Alımı,  ENGELLİ İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR KGM Sözleşmeli Personel Alımı

 

KGM Sözleşmeli Personel Alımı,   2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş
veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını
doldurmuş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak
– Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde İŞKUR il
müdürlüklerinden / hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi
üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat
tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır
– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
– EKPSS sınavına girmiş olmak
– Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için)
– Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir(Sınavda başarılı olup atananlar
Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır)
– Kamusal haklardan mahrum bulunmamak (TCK 53/a Maddesi)
– Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve
diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (https://www.kgm.gov.tr/ duyurular kısmında daha sonra
ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

– Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel
şartlara haiz olması gerekmektedir
– Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin https://www.turkiye.gov.tr/karayollari-genel-mudurlugu
duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca
herhangi bir tebligat yapılmayacaktır
– Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması
işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır
– Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin
(https://www.kgm.gov.tr/) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
– Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır
– İşe alınanlar 189,00 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır. İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup;
deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir
– Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması halinde (durumunda)
sınavları geçersiz sayılacaktır
– Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak
bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz
– Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim
edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum
mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya
hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim
alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle
gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben
göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde
işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını
taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır

KGM Sözleşmeli Personel Alımı, İçin ESKİ HÜKÜMLÜ – TMY İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR 

Üniversite Öğretim Üyesi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

KGM Sözleşmeli Personel Alımı, Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde İŞKUR il
müdürlüklerinden / hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi
üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat
tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır
KGM Sözleşmeli Personel Alımı , Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı
suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası
alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu
salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya
16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini
yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının
sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve
terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile ilgili durumlarını
(Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek
KGM Sözleşmeli Personel Alımı,   2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş
veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18
yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak
– Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)
– Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için)
– KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş olmak
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak
– Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir
– Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir (Sınavda başarılı olup
atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır)
– Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel
şartlara haiz olması gerekmektedir
– Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (https://www.kgm.gov.tr/
duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile
ayrıca tebligat yapılmayacaktır
KGM Sözleşmeli Personel Alımı,  Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri
ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin https://www.kgm.gov.tr/ duyurular kısmında daha sonra
ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır

Reklam

KGM Sözleşmeli Personel Alımı, KGM Sözleşmeli Personel Alımı

KGM Sözleşmeli Personel Alımı , Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin
https://www.kgm.gov.tr/) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
KGM Sözleşmeli Personel Alımı,  Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması
işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır
KGM Sözleşmeli Personel Alımı , Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır
KGM Sözleşmeli Personel Alımı ,İşe alınanlar 189,00 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır. İşe alınacak İşçilerin deneme süresi 60 gün olup;
deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir
KGM Sözleşmeli Personel Alımı, Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıklarının sonradan belirlenmesi, ortaya çıkması
durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır
Üniversite Öğretim Üyesi Alımı, Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak
bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz
KGM Sözleşmeli Personel Alımı , Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim
edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum
mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu veya
hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim
alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle
gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben
göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde
işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını
taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır
KGM Sözleşmeli Personel Alımı,  Önlisans – Düz İşçi (Aşçı) alımı için: Adayların, Aşçılıkla ilgili her hangi bir bölüm mezunu olmaları ya da ilgili
bölüm mezunu olmayanların ‘Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Aşçılık veya Fırın Ustası Sertifikalarından 1 (bir)
tanesine sahip olmaları gerekmektedir

Advertisement. Scroll to continue reading.

ENGELLİ ÖNLİSANS ADAY BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ:
ENGELLİ LİSANS ADAY BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ:
ESKİ HÜKÜMLÜ ADAY BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ:

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*