Reklam

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 28 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Alımı, 28 sözleşmeli personel Alımı Duyuruldu.  Başvurular 31/03/2022 – 14/04/2022 Tarihleri  Arasında 

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İçin  Meslek Dalları Nelerdir?

Tekniker Alımı , Teknisyen Alımı , Destek Personeli Alımı, Açıklandı.

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İçin  Şartlar Nelerdir?

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
3- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,
başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
7- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek
1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya
başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak
belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.
11- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda
çalışmasına engel durumu bulunmamak.
12- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
13- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da
jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin
merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde
görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

 

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

1. Başvurular https://personeldb.kayseri.edu.tr/tr/duyuru-detay/143/31032022-tarihli-sozlesmeli-personel-alim-ilani-son-basvuru-tarihi-14042022-mesai-bitimi   e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 31/03/2022 – 14/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
5. Adayların aranan nitelikler kısmında istenilen Sertifikaları “Diğer Belgeleriniz”
sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
6. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge
oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan ilgili
alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8. 2022-07, 2022-11, 2022-12, 2022-13 no’lu ilanlara başvuruda bulunanların SGK
dökümünde meslek kodu yazmıyorsa ilave olarak SGK dökümünü destekleyen belge eklemeleri
zorunlu olup, bu belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan ilgili alana pdf formatında
mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
10. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
11. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup
olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS
(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama
esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday
sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kayseri Üniversitesi resmi internet
sayfasında www.kayseri.edu.tr yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden
ulaşabilecektir.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere sahip
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar
bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme
yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, İçin NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik
ve ilan iptali yapılabilir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki iletişim
bilgilerinden ulaşılabilir.

Telefon: 0352 432 38 38

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dâhili: 10605, 10613,

e-Posta: [email protected]

BAŞBURULAR https://personeldb.kayseri.edu.tr/tr/duyuru-detay/143/31032022-tarihli-sozlesmeli-personel-alim-ilani-son-basvuru-tarihi-14042022-mesai-bitimi

Reklam

Kayseri Üniversitesi Personel AlımıBAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*