Reklam

Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman Personel Alımı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2 (iki) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman Personel Alımı,  Karacadağ Kalkınma Ajansının merkezi Diyarbakır İli olup, Ajansın faaliyet alanını Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar Ajansın iş yükü dikkate alınarak bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman Personel alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman Personel alımı

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR 1. GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
T.C.
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
(İnsan Kaynakları)

Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman Personel alımı Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.
g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak.

2. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

2.1Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman Personel alımı  Uzman olarak görev almak isteyen adaylar, KPSS puanı şartları ile belirlenen pozisyonlardan
durumlarına uygun olan birine başvurabileceklerdir. KPSS uzman pozisyonuna başvuranlar için
Tablo 2’de yer alan kriterler doğrultusunda başvuru değerlendirme komisyonunca
değerlendirme yapılacak ve puan sıralamasına göre istihdam edilecek personel sayısının 5 katı
oranında en yüksek puanlı adaylar sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puandaki
diğer adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
2.2 Uzman Personel Adayları için Aranan Nitelikler
a) Tablo – 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK)
kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle son başvuru tarihi
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre
Tablo-1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,
c) YDS veya e-YDS – İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en
az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi
denklik çizelgesi temel alınmaktadır (Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabancidilesdegerlikleri).
Tüm adaylar başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili aranan şartları ve varsa aşağıda belirtilen
tercih sebeplerini belgelemek zorundadır.
2.3 Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;
Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek tercih sebebi olacaktır

SINAV YERİ VE TARİHİ 

Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman Personel alımı Yarışma Sınavı; Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan
edilmesi sonrası https://www.karacadag.gov.tr/ adresinden ilan edilecek ve Yarışma Sınavı Fırat Mah. Urfa
Bulvarı No: 142 Kayapınar / Diyarbakır adresindeki “Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet
Binası”nda yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle
sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin
süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini
değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI
Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman Personel alımı Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri  ma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından
belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam
beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.
Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi,
yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,
muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi
niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu
hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman Personel alımı Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav
başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan
edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama
yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında
70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil
etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş
pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl
adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde
herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 29
Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları; sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal
ettirildiği tarihten sonra, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben kazanan adayların isim
listesi Ajansın resmi internet sitesinde (http://www.karacadag.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu,
göreve başlama çağrısı ile kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya
da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz
sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik
soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur

SINAV İLAN TARİHİ                      : 19 Ekim 2022

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ      : 08 Kasım 2022

SON BAŞVURU TARİHİ                  : 18 Kasım 2022

SINAV LİSTESİ İLAN TARİHİ        : 30 Kasım 2022

BAŞVURU YERİ                              : https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

SINAV YERİ : Karacadağ Kalkınma Ajansı, Fırat Mah. Urfa Bulvarı No:142 Kayapınar / DİYARBAKIR

AYRINTILI BİLGİ
Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, Ajans İnsan Kaynakları Görevlisi Mustafa AVCI’dan alınabilir.
Adres: Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu
Fırat Mah. Urfa Bulvarı No:142 Kayapınar / Diyarbakır
Tel: 0(412) 237 12 16-17
Faks: 0(412) 237 12 14
E-posta: [email protected]
Kamuoyuna ilanen duyurulur   

Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzman Personel alımı

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*