Reklam

Kamuya 60 Puanla Personel Alımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 36 Personel Alımı

Reklam

Kamuya 60 Puanla Personel Alımı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Personel Alımı, Kamuya Sözleşmeli Personel Alımı, Yazılı ve Sözlü Sınav Yapılmaksızın en az 60 (Altmış) Puan ile Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. 05/10/2022 – 14/10/2022 tarihleri arasında alınacaktır.  

Kamuya 60 Puanla Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?

 

Reklam

Kamuya 60 Puanla Personel Alımı 6 (altı) sözleşmeli Büro Personeli, 

22 (yirmi iki) sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)   

8 (sekiz) sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi 

olmak üzere 36 (otuz altı) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kamuya 60 Puanla Personel Alımı

Reklam

Kamuya 60 Puanla Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

A) GENEL ŞARTLAR
Kamuya 60 Puanla Personel Alımı İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu
bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR
B.1- BÜRO PERSONELİ
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve
KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

B.2- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
1. Kamuya 60 Puanla Personel Alımı Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve
KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4. Cinsiyetinin erkek olması.
5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip
olmak.
7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan
(silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten
fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla,
80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)
10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci
maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak.

B.3- DESTEK PERSONELİ
1. Kamuya 60 Puanla Personel Alımı Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve
KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (14/10/2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1. Kamuya 60 Puanla Personel Alımı Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 05/10/2022 –
14/10/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine
dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek
alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu
bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise
mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya
da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına
yüklemeleri gerekmektedir.
4. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi
itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik
görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri
gerekmektedir.
5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını
başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan
adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden
alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta
iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık
bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış
onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan
adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
9. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen
şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru
şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz
feshedilecektir.
10. Adaylar tabloda belirtilen unvanlardan sadece bir tanesine ve 3 (üç) farklı birime
başvurabilecek olup birden fazla unvana yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında
yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların, Radar sahalarında
çalışmak için yapacakları tercihlerden önce Ek-1 listede belirtilen iletişim bilgileri bulunan
birimlerden bilgi alabilirler.

D) YERLEŞTİRME İŞLEMİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru
yapan adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle
puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce
mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler
www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca
adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına
hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve
aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış
olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise
atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 İlan Olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres : Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kütükçü Alibey Cad. No:4
06120 Kalaba, Keçiören /ANKARA
Telefon: 0312 359 7545 – 2375 – 2381
RADAR SAHALARI İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Meteoroloji 4.(Antalya) Bölge Müdürlüğü: 0242 247 3487
Meteoroloji 5.(Afyonkarahisar) Bölge Müdürlüğü: 0272 216 5319 – 216 6168
Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü: 0342 336 8558
Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğü : 0372 257 7130

 

Reklam

 

Kamuya 60 Puanla Personel Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*