Reklam

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Memur Alımı

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 25 memur alınacaktır

Reklam

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Memur Alımı,  Memur Mühendis Tekniker Alımları Yapılacağı Duyuruldu. Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 23.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Başvuru Yapılacaktır.

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Memur Alımı

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Memur Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur kadroları
için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak kadroların
karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.maraskaski.gov.tr/ adresinde bulunan “Başvuru Formunu”
imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel
Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik
edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı
ile suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
f) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
ğ) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Memur Alımı Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a) Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 23.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında mesai
saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip
Erdoğan Bulv. No:79, (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Kahramanmaraş Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı, Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulv. No:79
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Genel
Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde
Genel Müdürlüğümüzün [email protected] mail adresine gönderilebilecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel
Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.
ç) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a) Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Memur Alımı Genel Müdürlüğümüzce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday, sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip, 24.02.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz www.maraskaski.gov.tr
internet adresinden ilan edilecektir.
ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ posta yolu ile başvuru
formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Bu belge sınava girişte
ibraz edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat
adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Genel
Müdürlüğümüz sorumlu tutulmayacaktır.
g) Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Reklam

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Memur Alımı İlan edilen kadrolar için 20.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınav,
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip
Erdoğan Bulv. No:79 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav saat
10:00’da başlayacak olup, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları
Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı
bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Memur Alımı Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er
puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; Genel Müdürlük tarafından yapılan sözlü puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve Genel Müdürlüğün internet
sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Genel

Müdürlüğün internet adresinden (www.maraskaski.gov.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak ve
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Genel Müdürlüğün internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi Memur Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*