Reklam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 38 Memur Alımı

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 38 memur alınacaktır

Reklam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 38 Memur Alımı faklı meslek dallarında memur alımı yapılacağı açıklandı. .26.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00/13.30-16.30) içerisinde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 38 Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 38 Memur Alımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 38 Memur Alımı

I) BAŞVURU ŞARTLARI
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur
kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru Genel Şartları:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Başvuru Özel Şartlar:
a) İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

II) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan “Başvuru
Formunu” imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
f) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
ğ) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza
ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik
edilecektir.)

III) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

a) Başvuru www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan “Başvuru
Formunu” bulabileceklerdir. Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenen belgeler ile
26.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00/13.30-16.30)
içerisinde şahsen, Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi No: 101(Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi Kültür Park) Onikişubat/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine
gönderilebilecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır.

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 38 Memur Alımı Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday, sözlü sınava
çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip, 20.01.2023 tarihinde Belediyemiz www.kahramanmaras.bel.tr internet
adresinden ilan edilecektir.
ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ posta yolu
ile başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir, bu
belge sınava girişte ibraz edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
g) Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

V) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 38 Memur Alımı İlan edilen kadrolar için 30.01.2023 – 03.02.2023 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü
sınav, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25
Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava
katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.
Sınav Konuları
Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki
ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Reklam

VI) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 38 Memur Alımı Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’
er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden
ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden (www.kahramanmaras.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit
edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 38 Memur Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*