Reklam

İzmir Kalkınma Ajansına Personel Alımı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edecektir

Reklam

İzmir Kalkınma Ajansına Personel Alımı ,  2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edecektir. Başvuru Tarihleri : 21 Kasım 2022 – 2 Aralık 2022 Arasında.

 

İzmir Kalkınma Ajansına Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

1. İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
ç. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları
aranır.

Reklam

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
2.1. Uzman Personel için Sınava Giriş Şartları
Ajansımızın TR31 İzmir bölgesinin gelişimine yönelik yürüttüğü yeşil ve mavi
dönüşüm odağındaki çalışmalarda yer almak üzere 2 (iki) uzman personel istihdam
edilecektir. Uzman personel olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları
ve tercih nedenleri aşağıda belirtilmiştir;
a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun
olmak,
b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yılında
lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) mezun
oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az
80 (seksen) puan almış ve başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak,
c. Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, YDS’de İngilizce dilinden asgari 70
(yetmiş) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak.
Mezun Olunan Bölüm
Mezun Olunan  Bölüm KPSS Puan Türü Alınacak Personel Sayısı

Matematik  P1 2
Şehir ve Bölge Planlama

2.2. Uzman Personel için Tercih Nedenleri
Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların
değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.
a. Tablo-1’de belirtilen bölümler ile bölgesel kalkınma, girişimcilik, yeşil büyüme,
mavi büyüme, yeni nesil tarım teknolojileri, yeni nesil üretim teknolojileri, kaynak
verimliliği, yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, yöneylem, karar verme teknikleri,
veri bilimi, veri analitiği konularında yüksek lisans ve/veya doktora derecesine
sahip olmak,
b. İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Ajansımızda bilgi işlem süreçlerinin yönetilmesi amacıyla 1 (bir), mali işler kapsamındaki
işlerin yürütülmesi amacıyla da 1 (bir) olmak üzere 2 (iki) destek personeli istihdam
edilecektir. Destek personeli olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve
tercih nedenleri aşağıda belirtilmiştir;
3.1. Bilgi İşlem Personeli (1 Kişi) için Sınava Giriş Şartları
a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar
Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,
b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2022 yılında ön
lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından son başvuru tarihi
itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak
veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi
veya özel kesimde ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış
olmak.
3.2. Bilgi İşlem Personeli için Tercih Nedenleri
Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların
değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.
 Sistem yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
 Sanallaştırma mimarilerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi
olmak,
 Çoklu host mimarisi ve sanal merkezler hakkında bilgi sahibi olmak,
 İleri seviyede Microsoft Windows Server 2016/2019 işletim sistemleri kurulum
ve yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
 Linux sunucu işletim sistemleri kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi
olmak,
 Web sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak,
 Sunucu güvenlik çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 Active Directory, DNS, GPO, DHCP, IIS vb. servislerinin kurulum ve yönetimi
konusunda bilgi sahibi olmak

Reklam

 Exchange 2016/2019+ kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 Ağ mimarisi (WAN/LAN, TCP/IP, SMTP, VPN, Vlan katmanı, Layer3) ve yönetimi
konusunda bilgi sahibi olmak,
 802.1x yapısı ve kablosuz kontrol ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 Temel seviyede kablolama bilgisine sahip olmak,
 Temel seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,
 Firewall, IPS/IDS, Ddos ve Siber güvenlik konularında bilgi sahibi olmak,
 Sunucular ve depolama ürünleri donanımları konusunda bilgi sahibi olmak,
 Veri depolama sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 Yedekleme sistemi programları ve algoritmaları konusunda bilgi sahibi
olmak,
 Antivirüs, Spam Protection, vb. güvenlik ürün ve teknolojileri konularında bilgi
sahibi olmak,
 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim
Sistemi ve ITIL konularında bilgi sahibi olmak,
 İş sürekliliği ve felaket kurtarma senaryoları, mimarisi ve altyapı yönetimi
konularında bilgi sahibi olmak,
 Yabancı sistem üreticileri ile iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bilgisine
sahip olmak.
3.3. Mali İşler Personeli (1 Kişi) için Sınava Giriş Şartları
a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler,
İktisat, İşletme fakülteleri ile bünyesinde idari bilimler programı bulunan fakülte
ve yüksekokulların çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, kamu
yönetimi, maliye ile muhasebe bölümlerinden mezun olmak,
b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında
lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P48 puan
türünden en az 70 puan almış olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını
doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda en az
5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.
3.4. Mali İşler Personeli için Tercih Nedenleri
Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların
değerlendirmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.
 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip veya stajını tamamlamış
olmak,
 Gelir ve gider takibi yapılmasında, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin
yürütülmesinde deneyim sahibi olmak

4. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 

Başvurular, 21 Kasım 2022 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 2 Aralık 2022
saat 23.59’a kadar e-Devlet – İzmir Kalkınma Ajansı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacaktır.
Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve
tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru
formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan
başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip
oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna
eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için
zorunludur.

İzmir Kalkınma Ajansına Personel Alımı

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

5. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan
başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.
Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek
olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu gibi durumları
tespit edilenlerle iş sözleşmesi yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç
duyurusunda bulunulur.
Yabancı dil sınav eşdeğerliklerinin tespitinde ÖSYM tarafından ilan edilen güncel
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosu dikkate alınacaktır.
Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde
İngilizce olarak tamamlamış olmak, yabancı dil şartından muafiyet sebebi değildir. Tüm
adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları
gerekmektedir.
Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin
denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının
değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgelerimiz”
aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.

6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ
Ajansa yapılan başvurular, KPSS puanı ve deneyim yılı ile başvuran adaylar için Tablo-3
ve Tablo-4’te yer alan değerlendirme kriterleri esas alınarak yapılır. Puan sıralaması
dikkate alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak personel
sayısının 5 (beş) katı aday giriş sınavına girmeye hak kazanır ve ilanen Ajansın internet
sitesinde yayımlanır. Değerlendirme sonucu, puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar
da giriş sınavına davet edilir. İnternet sitesinde yapılan ilanın dışında adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından
en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde
en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.
Sınav, Ajans Genel Sekreterliği’nde sözlü (mülakat) olarak Ajansın internet sitesinde ilan
edilen tarihlerde yapılacaktır. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya
ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden
duyurulacaktır.

Reklam

İzmir Kalkınma Ajansına Personel Alımı

* Puanlamada, giriş şartı olan 5 (beş) yıl çalışma deneyimi 70 puan olarak hesaba katılır,
devam eden her bir yıl çalışma deneyimi için de ilave 2 puan eklenerek hesaplama yapılır.
** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya
sertifikaların belgelendirilmesi gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın
toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Advertisement. Scroll to continue reading.

7. SINAV VE SONUÇLARIN İLANI
Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi
birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış,
ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık,
davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz
önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere
uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir.
Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden asgari 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda
başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış
kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen
adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste
oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay
içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre göreve davet
edilir. Bu kişiler hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri
aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması
nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim
dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre
doldurulabilir.
Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal
ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın
internet sitesinde ilan edilir ve adaylar sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilir. Sınav kazanan adaylara göreve başlama çağrısı ile birlikte yazılı bildirim
yapılır.

8. GÖREVLENDİRME
Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin
yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü
müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün
mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat
adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların
görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve
başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.
Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan
adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek iş sözleşmeleri feshedilir ve
kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere,
Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi
yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin iş
sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve
tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

9. BİLGİ ALMA 

Başvuru Tarihleri : 21 Kasım 2022 – 2 Aralık 2022
Başvuru Adresi : https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Sözlü Sınava Katılmaya Hak
Kazanan Adayların İlan Tarihi : 9 Aralık 2022
Sınav Yeri : İzmir Kalkınma Ajansı
Megapol Çarşı Kule Halkapınar Mahallesi,
1203/11. Sk. No: 5-7, Kat: 19 35170 Konak / İZMİR
Telefon : 0232 489 81 81 (Dahili: 174)
E-posta : [email protected]
İlan ve Sınav Sonuçlarının
Duyurulacağı Adres : www.izka.org.tr
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir.
Telefon: 0232 489 81 81 (Dahili: 174)
E-posta: [email protected]
Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 

Duyuruya İlişkin Dosyaları İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*