Reklam

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı

İzmir Bakırçay Üniversitesi 16 Personel Alımı Yapılacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası
gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları Nelerdir?

 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • Büro Personeli,
 • Destek Personeli (Şoför),
 • Destek Personeli (Temizlik Görevlisi),
 • Destek Personeli (Bakım onarım),

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

BAŞVURACAK ADAYLARDA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda
belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor
olmak.
2- Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 6 Eylül 2020,
25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından
(2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu
sınavların birinden en az 60 puan almış olmaları gerekir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
5- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
6- Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli
olmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren
1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu
durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
8- İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
9- Yapılacak olan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
10- Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
11- Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı başvurmuş olduğunuz
kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru, ilgili
komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel
sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
13- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
14- İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda
bulunduğu kadronun sıra numarası belirteceklerdir. Birden fazla kadroya başvuran adayların
başvuruları ile kadronun sıra numarası belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
(son gün mesai saati bitimine kadar) İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR
adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi
içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan
adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
DİKKAT: Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız pozisyona başvurmanız ve
sıralamaya girmeniz halinde Üniversitemiz tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde
bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için başvurunuzu
göndermeden önce başvurunuzun durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Bir
pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması
yeterlidir. Ayrıca, bu ilanda “Başvuracak Adaylarda Genel ve Özel Şartlar” başlıklı uyarıları
mutlaka okumanız ve başvuru yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve
imzalı),
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler
kabul edilir)
3- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul
edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten alınabilir )
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir,
kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek
alınması gerekmektedir.)
8- Boy/Kilo Gösterir Belge Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır (Koruma ve
Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir)
9- Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir,
çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.)
10- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge
oluştur seçeneği kullanılmalı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananlar, işe başlamaları için gerekli belgeler
ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemizin http://www.bakırcay.edu.tr adresinden
görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde başvuru işlemlerinde aynı puanı alan
adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde
yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Her pozisyonun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen
adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı sonradan tespit edilen, arşiv
araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler
ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Adayların başvuru sırasında, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve eposta adresini
kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeler takip etmeleri önem
arz etmektedir.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN GENEL GÖREVLERİ

• Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi
dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas
yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri
nemli bezle silmek.
• Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana
taşımak.
• Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt
havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
aynaları ve muslukları silmek.
• Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya
taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve
peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.
• Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
• Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
• Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal
ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun
yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
• Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak.
NOT: İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmesi personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını
kabul etmiş sayılırlar.
İzmir Bakırçay Üniversitesinin İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan
adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı birimlerinin olduğu ilçede ikamet
edecektir.
Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından
sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.
BİLGİ İÇİN
İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Tel: 0232 493 00 00 (11373)

Reklam
Reklam

1-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hakkında Nitelikler

 • Kadın / Erkek
 • KPSSP94
 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu
  olmak.
  Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
  süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi
  kimlik kartına sahip olmak.
  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
  Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan
  şartlara haiz olmak.
  Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık
  sorunu bulunmadığını sağlık kurulu
  raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak
  kazanma durumunda istenecektir.)
  -160 cm’den kısa boylu olmamak, boy
  uzunluğunun santimetre cinsinden son iki
  rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten
  fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;160 cm
  boyunda olan bir adayın kilosunun
  60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az
  olmaması gerekmektedir.) (Sağlık
  kuruluşlarından alacağı rapor ile
  belgelendirmek.)
  Vücutta görünecek şekilde dövmesi
  bulunmamak.
  Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde 24 saat
  esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda
  çalışmasına engel durumu olmamak
 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu
  olmak.
  Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
  süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi
  kimlik kartına sahip olmak.
  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
  Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan
  şartlara haiz olmak. Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık
  sorunu bulunmadığını sağlık kurulu
  raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak
  kazanma durumunda istenecektir.)
  -170 cm’den kısa boylu olmamak, boy
  uzunluğunun santimetre cinsinden son iki
  rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten
  fazla, 13’den az olmamak, (Örneğin;170 cm
  boyunda olan bir adayın kilosunun
  70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az
  olmaması gerekmektedir.) (Sağlık
  kuruluşlarından alacağı rapor ile
  belgelendirmek.)
  Vücutta görünecek şekilde dövmesi
  bulunmamak.
  Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde 24 saat
  esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda
  çalışmasına engel durumu olmamak

2-) Büro Personeli, Hakkında Nitelikler

 • Kadın / Erkek
 • KPSSP3
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro
  Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
  Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici
  Asistanlığı ön lisans programlarının
  birinden mezun olmak. Belgelendirmek
  kaydıyla sekreterlik alanında en az 1 yıl iş
  tecrübesine sahip olmak
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemiz Dil Eğitimi Uygulama ve
  Araştırma Merkezinde Görevlendirilmek
  üzere Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans
  mezunu olmak. SGK ile belgelendirmek
  kaydıyla alanıyla ilgili en az 1 yıl iş
  tecrübesine sahip olmak.
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Herhangi bir lisans programından mezun
  olmak. Ürün ve Hizmet Maliyeti
  Hesaplama Geliştirme ve Uyum Eğitimi,
  Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme
  ve Uyum Eğitimi, Muhasebede Veri
  Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve
  Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak
  ve SGK ile belgelendirmek kaydıyla
  Muhasebe alanında en az 3 (üç) yıl
  tecrübesi olmak.
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, İşletme veya İktisat, lisans programlarının
  herhangi birinden mezun olmak. R ile Veri
  Bilimine Giriş ve Microsoft Excel
  Temelleri sertifikalarına sahip olmak. Proje
  Yöneticisi olarak çalışmış olmak. Bütçe ve
  Raporlama alanında en az 5 (beş) yıl
  tecrübesi olmak.
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Herhangi bir ön lisans programından
  birinden mezun olmak. Kalite Yönetim
  Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İç
  Tetkikçi Eğitim sertifikalarına sahip olmak.
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve
  Reklamcılık, Reklamcılık
  ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve
  Tanıtım lisans programlarının birinden
  mezun olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi
  sertifikalarına sahip olmak. SGK ile
  belgelendirmek kaydıyla alanıyla ilgili en
  az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemiz Öğrenci işleri Daire
  Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisinde
  görevlendirilmek üzere, herhangi bir lisans
  programından mezun olmak. Bilgisayar
  İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak.
  Belgelendirmek kaydıyla yabancı dil
  İngilizce sınavından en az 80 puan almış
  olmak.

3-) Destek Personeli (Şoför), Hakkında Nitelikler

 • Erkek
 • KPSSP94
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim veya dengi okul mezunu
  olmak. D sınıfı sürücü belgesine sahip
  olmak. SRC-2 belgesi ve psikoteknik
  belgesine sahip olmak. Belgelendirmek
  kaydıyla en az 3 yıl şoförlük tecrübesine
  sahip olmak.
  Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde
  çalışmaya engel durumu olmamak.

4-) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), Hakkında Nitelikler

 • Erkek
 • KPSSP94
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarının Metal
  Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun
  olmak. Kaynakçılık ustalık belgesine sahip
  olmak. Kalorifer ateşçisi belgesine sahip
  olmak Belgelendirmek kaydıyla alanıyla
  ilgili en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
  Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış
  mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya
  engel durumu olmamak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*