Reklam

İÜC Bilişim Personeli Alımı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Reklam

İÜC Bilişim Personeli Alımı ,İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Başvurular, 29/09/2022 – 13/10/2022 tarihleri arasında  

İÜC Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

İÜC Bilişim Personeli Alımı

İÜC Bilişim Personeli Alımı Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi
İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10)
katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın
KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarark
hesaplanacaktır.

I – BAŞVURU ŞARTLARI 

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)
a. İÜC Bilişim Personeli Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri
fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2
Kat için başvuru yapabilir.)
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda
veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375
sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl) mesleki tecrübeye
sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B)
bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal
Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini belgelemeleri.
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR 

a) İÜC Bilişim Personeli Alımı Yazılım Geliştirme Uzmanı 3 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına Kadar)
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip
olmak,
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede)
çalışmış olmak,
iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak,
iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli
olmak,
v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi
olmak,
vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe
sahibi olmak,
viii. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak,
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren
bir tutumda olmak
Tercihen;
i. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli
olmak,
ii. Unity’de C# ile en az 1 yıl oyun geliştirme deneyimine sahip olmak,
iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

b) Veri Tabanı Uzmanı 1 Kişi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının
2 Katına Kadar)
i. Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi
olmak,
ii. SQL Server ürün ailesi (SQL 2008 R2,SQL 2012, SQL 2014, SQL 2016)
konusunda deneyimli olmak,
iii. SQL veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında deneyimli, ileri
düzey Query Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak,
iv. Oracle veri tabanı yönetimin konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,
v. Oracle 11g ve 12c (RAC) veritabanı tasarım, kurulum, optimizasyon,
normalizasyon, izleme ve yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak,
vi. Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak,
vii. İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak, Disaster Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA)
sistemlerini kurmuş/yönetmiş olmak, (AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping,
Upgrade, Downgrade vb)
viii.Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren
bir tutumda olmak,
ix. Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak,
x. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
xi. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
Tercihen;
i. İyi seviyede T-SQL, PL/SQL bilgi sahibi olmak,
ii. MSSQL Server, OCP, OCA sertifikasyonuna sahip olmak,
iii. Büyük veri yapıları ile çalışmış, yönetmiş, kurgulamış olmak,
iv. Stored Procedure, Trigger, SQL functions, SQL Jobs bilgisine sahip olmak,
v. SAP HANA, Oracle ve MSSQL Server veri tabanı kurulum, konfigürasyon,
sürüm yükseltme ve yama geçişi konularında tecrübe sahibi olmak,
vi. Oracle veri tabanı performans yönetimi, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi
ve izleme konularında bilgi sahibi olmak,
vii. İşletim Sistemi ve yazılım bağlantılı veri tabanı sunucusu problemlerini
çözebilecek tecrübeye sahip olmak,
viii.Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Reklam

İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

İÜC Bilişim Personeli Alımı Başvurular, 29/09/2022 – 13/10/2022 tarihleri arasında https://personel.iuc.edu.tr
adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından
sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte,
13/10/2022 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel
Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan
tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı
70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin
puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen
mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar
başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir
transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 29/09/2022
Başvuru Bitiş Tarihi: 13/10/2022
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz
edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz
edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ
DUYURULMASI
İÜC Bilişim Personeli Alımı Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday
miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı
puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul
edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi
https://iuc.edu.trsitesinde 14/10/2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
 SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1. İÜC Bilişim Personeli Alımı Proje Yönetimi
2. Yazılım Mühendisliği
3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetimi
4. Programlama Dilleri (.NET / C# / ASP.NET, Java, SQL, PL/SQL)
5. Yazılım mimarisi
6. Bilgisayar Ağları
7. Bilgi Güvenliği
8. İşletim Sistemleri
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
10. Bilgisayar Donanımı
11. Web Programlama ve teknolojileri
12. Modelleme ve Simülasyon
13. Pozisyonla ilgili diğer konular,
İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Veri Tabanı Uzmanı
1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler
1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler
Yazılı sınav, 17/10/2022 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arası İstanbul
Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün
içerisinde https://personel.iuc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

DEĞERLENDİRME
İÜC Bilişim Personeli Alımı Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır.
Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava
çağrılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle
100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek
puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde
sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu
olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi
tutulacaktır.
VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI
İÜC Bilişim Personeli Alımı Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak
kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde
https://personel.iuc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
VI – ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Reklam

İÜC Bilişim Personeli Alımı , Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*