Reklam

İstanbul Zeytinburnu Belediyesine Memur Alımı

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Reklam

İstanbul Zeytinburnu Belediyesine Memur Alımı,Memur alımı Belediye Alım Yapılacağı Duyuruldu . Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03/10/2022 gününden 07/10/2022 günü mesai bitimine kadar.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesine Memur Alımı İçin Kadro Unvanı Nedir? 

İstanbul Zeytinburnu Belediyesine Memur Alımı

İstanbul Zeytinburnu Belediyesine Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel
ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İstanbul Zeytinburnu Belediyesine Memur Alımı İlân edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir;
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6. İlân edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

1.İstanbul Zeytinburnu Belediyesine Memur Alımı İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
3. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
4. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu
okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

İstanbul Zeytinburnu Belediyesine Memur Alımı Başvuru Sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, kurumumuzdan veya Belediyemizin
www.zeytinburnu.istanbul resmi internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna
aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği yada e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir)
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı,
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
9. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda
bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir)
10. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
yapılan başvurularda, fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar
Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar, Sözlü Sınava Katılabilmek için;
1. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte
03/10/2022 gününden 07/10/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-
16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresindeki
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta
yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu
olmayacaktır.)
2. Elektronik ortamda yapılan başvurular, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin
[email protected] mail adresine yapılacaktır.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
1. Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava
çağrılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, başvuruların
değerlendirilmesine müteakip, 14/10/2022 tarihinde Belediyemizin www.zeytinburnu.istanbul
resmi internet sayfasından ilân edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni Zeytinburnu
Belediyesi resmi internet sayfasından www.zeytinburnu.istanbul temin edeceklerdir. Bu belge
sınava girişte ibraz edilecektir.
5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Reklam
Reklam

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Memur alımı için 25/10/2022 tarihinde saat 09.30’da başlamak üzere Beştelsiz
Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde bulunan Belediyemiz ana
hizmet binasında Sözlü Sınav yapılacaktır.
Sözlü sınav belirtilen gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava
girmeye hak kazandığı halde, ilân edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesine Memur Alımı Sözlü Sınav Konuları:
– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
– Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı
bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları
Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat
konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden
(www.zeytinburnu.istanbul ) ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden ( www.zeytinburnu.istanbul ) ilan edilecek ve listede yer alanlara
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde
(www.zeytinburnu.istanbul ) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi
verilir.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI  İlan olunur. 

 İstanbul Zeytinburnu Belediyesine Memur Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*