Reklam

İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı

Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla 25 memur alınacaktır.

Reklam

İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı, Zabıta Memuru Alımı, Memur Alımı, Yapılacaktır. KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 25 memur alınacaktır. BAŞVURULAR 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-16:30) tarihleri arasında Başvurular Yapılacaktır. 

İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

 

İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı

İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı

İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı

İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı, BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

1-İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı,  BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı, Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2-İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı,  BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı, İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların
karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanununun 48 inci Maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A Maddesinde yer
alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve
ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. (Boy
ve kilo tespitleri başvuru evrakları alınmadan önce yapılacaktır.)
d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Reklam

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı, Başvuru sırasında;
BAŞVURULAR 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-16:30) tarihleri arasında Başvurular Yapılacaktır.  Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
https://www.gungoren.bel.tr/  temin edeceklerdir.)
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
• Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta
yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı, Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurulmaları, istenilen diğer
belgeler ile birlikte 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-16:30)
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38
GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören Belediye Başkanlığı) şahsen veya iadeli taahhütlü
posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında geçerli şartlara sahip
adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir. (Geciken postalardan
belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
• Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine
yapabileceklerdir.
• Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Güngören Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını
yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI 

a) Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları için
sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip, 05/07/2022 tarihinde Belediyemizin (www.gungoren.bel.tr)
resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ posta yolu ile
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Güngören Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6- İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı, SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Memur alımı için Sözlü Sınav, Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav
yapılacak olup, 18/07/2022 günü Saat 10:00’da başlamak üzere Güngören Belediye Başkanlığı
Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki merkez
yerleşkesinde yapılacaktır. Memur kadrosu için sözlü sınav, Zabıta Memuru kadrosu için sözlü
ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı, Sözlü sınav;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
b) Uygulamalı sınav; Zabıta Memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve
yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Memur kadrosu, sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100
tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların
aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından
yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
Belediyemizin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr) ilan edilecektir.
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak sınav puanı
hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas
başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde (www.gungoren.bel.tr) ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet
adresinden (www.gungoren.bel.tr ) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

BAŞVURULAR 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-16:30) tarihleri arasında Başvurular Yapılacaktır. 

Reklam

İstanbul Güngören Belediyesine Memur Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*