Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 100 adet kadro için açıktan atama yoluyla memur alımı yapacaktır.

Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş İlanı, 100 adet Memur Alımı, İlanı Duyuruldu.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı, İçin Meslek Niteliği Nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı

Reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda
aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı, İlan edilen memur kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alım yapılacak kadroların
karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak,

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adaylar kurumumuzdan veya https://www.turkiye.gov.tr internet adresi
üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indirecekler ve
aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik
edilebilir),
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı (1 Adet)
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 Adet)
Belirtilen başvuru tarihlerinde iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi
gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
Elektronik ortamda başvurusunu tamamlayan adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından
e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı, Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27/6/2022 – 1/7/2022 tarihleri arasında müracaat
yapabileceklerdir.
– Elektronik ortamda (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu) adresi üzerinden veya şahsen
veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134
Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru
sürecini tamamlayabilecektir. Posta ile başvuru yapacak adayların postadaki gecikmeler ve
duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvuruları dikkate alınmayacaktır.
– Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir
unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip 14/7/2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel
ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava
girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.turkiye.gov.tr üzerinden
erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Memur kadroları için yapılacak sözlü sınav 18/7/2022 – 29/7/2022 tarihleri arasında; Kemalpaşa
Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde
bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirilecektir. Her aday için sınav tarihi ve
saati SMS ile gönderilecektir. Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,
konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ
Sınavda değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda
100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların
aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan
edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl
aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet
adresinden (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya
da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde (https://www.ibb.gov.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134
Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav
kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur AlımıBAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*