Reklam

İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı

KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel AlımıDevlet Üniversitesine personel Alımı Yapılacaktır. 11 adet sözleşmeli personel alımı duyuruldu. 

 

İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?

İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı

1- Büro Personeli Alımı, KPSS P3(En az 60 puan almış olmak)

1-İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının lisans programlarının
İşletme, İktisat veya Maliye Bölümlerinin birinden
mezun olmak.
2-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
olmak. 

1-Yükseköğretim Kurumlarının Radyo ve Televizyon
Yayımcılığı veya Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Programı Önlisans Mezunu olmak.
2-Belgelendirmek kaydıyla mezuniyet alanıyla ilgili 5
(Beş) yıl hizmeti bulunmak. 

2- Destek Personeli Alımı, KPSS P94 (En az 60 puan almış olmak)

1-Ortaöğretim Kurumlarının (Lise ve Dengi) herhangi
bir alanından mezun olmak.
2-Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık
sorunu bulunmamak.
3-Alınacak personel temizlik hizmetlerinde
çalıştırılacaktır.
4-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
olmak 

Advertisement. Scroll to continue reading.

3- Teknisyen Personel Alımı, KPSS P94 (En az 60 puan almış olmak)  

1-Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Bölüm Mezunu olmak.
2-Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
olmak 

Reklam

4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, KPSS P94 (En az 60 puan almış olmak)  

1- İlgili Yüksekokulların Savunma ve Güvenlik, Özel
Güvenlik ve Koruma, Koruma Güvenlik ve Asayişinin
sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik
Önlisans programlarının herhangi birinde mezun
olmak.
2- Son Başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
kartına sahip olmak.
3-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun
bulunmaması,
4-İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış
olmak.   

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı için Şartlar Nelerdir?

İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin
hizmetleri sağlamak.
İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar,
salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf,
aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli
olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak.
Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması,
sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı,
budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen
diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve
yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.  

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1-İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına,
engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli
olmamak.
10- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020
KPSS (B) grubu KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas
alınacaktır. Başvuran adayların 60 (atmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 

İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Yeri/Adresi:
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kat
Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru Tarihleri:
1-Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.(Başlama:06/04/2022-Bitiş:
20/04/2022 tarihi mesai bitimi)
2-Adaylar, başvurularını Üniversitemiz web sayfasında    https://www.gibtu.edu.tr/personel/Icerik/11789/06042022-tarihli-sozlesmeli-personel-alim-ilani veya (https://www.gibtu.edu.tr/personel) yer alan
başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir.
3-Fax veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak
başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
4- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
5-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. 

Reklam

Müracaat İçin İstenen Belgeler

1- İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru formu  https://www.gibtu.edu.tr/personel/Icerik/11789/06042022-tarihli-sozlesmeli-personel-alim-ilani   https://www.gibtu.edu.tr/ ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak
karekodlu belge
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf (1 adet)
6- Belge ve Sertifikaları fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)
9- S-5 ilan nolu kadro için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile
yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi
zorundadır. 

İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, İLETİŞİM  

Adres Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, Beştepe Mah.
192090 Nolu Cad. 6/1 27010- Şahinbey/GAZİANTEP
Telefon: (0342)909 75 00 Dahili: 1607 ve 1608 Faks: (0850) 258 98 01
e-posta: [email protected]  BAŞVURU FORMUNA TIKLAYINIZ

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*