Reklam

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na, 15 adet Uzman Yardımcısı” alınacaktır.

Reklam

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı KPSS P4 Puan İle Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Adaylar başvurularını 12 Aralık 2022 ile 25 Aralık 2022 tarihleri arasında

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı

I- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
a) İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda belirtilen öğrenim dalından ya da
buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda belirtilen
puan türü itibariyle 70 ve üzeri puan almış olmak,
d) Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 (Yetmiş) ya da dil yeterliği
bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
(ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
sınavdan eşdeğer düzeyde puanı aldığına dair belge sahibi olmak,
e) 01.01.2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak

II – BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

-İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı  Adaylar başvurularını 12 Aralık 2022 ile 25 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet
üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru
yapacaktır.
– Başvuru sırasında E-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı,
adli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-devlet üzerinden erişilemeyen
diploma, yabancı dil puanı gibi bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.
– Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra e-devlet üzerinde “Başvurularınız”
ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri
gerekmektedir. “Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen
hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru
yapan adaya aittir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI
-İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı  Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puanına göre
yüksek puan alandan başlamak üzere 300 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacak.
En son aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar yazılı sınava girmeye hak
kazanacaktır.
– Başvuruları değerlendirme süreci https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi
üzerinden takip edilebilecek ve yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi
www.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

IV- SINAV ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
A- YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ
a) İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı Yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, 27/12/2022 –
30/12/2022 tarihleri arasında; sınav ücreti olan 150 (Yüzelli) TL’yi
http://semsinav.ankara.edu.tr web sitesinde yer alan tahsilat kısmına
ödemelidir. Ödemeler kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabilir.
b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilenlerden, belirtilen tarih
aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. Sınava,
girmeyen adayların sınav ücretleri iade edilmeyecektir.
c) Adaylar sınava girecekleri salon ve sıra no bilgilerini içeren sınav giriş
belgelerini http://semsinav.ankara.edu.tr internet adresinden 04.01.2023
tarihinden itibaren alabilecektir. Yazılı sınav, 08.01.2023 Pazar günü saat
14:00’da Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde gerçekleştirilecektir.
d) Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. Kimlik numarasını bulunan,
süresi geçerli ve güncel fotoğraflı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik
Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebileceklerdir.
e) Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava
girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade
edilmeyecektir.
f) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak ve sözlü sınava katılabilmek için en az 70 puan
almış olmak gerekir.
g) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan
başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar (60) aday sözlü
sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava
çağrılır.
İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı Yazılı Sınav Konuları ve Puanlama
– Genel Kültür (% 10),
– Genel Yetenek (% 10),
– Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, İnsan Hakları
Hukuku, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve ilgili diğer
düzenlemeler (% 30).
– Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri),
Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku), İnsan Hakları, Anayasa Yargısı (% 50).

Reklam

B- SÖZLÜ SINAV
a) İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı Sözlü Sınav Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacak olup,
sözlü sınavın yeri, günü ve saati Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla adaylara
bildirilecektir.
b) Komisyon başkanı ve üyeleri tarafından her bir aday aşağıda belirtilen konu
başlıklarına göre puanla değerlendirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili
herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
c) Adayın sözlü sınavından başarılı sayılabilmesi için, sınav komisyonu başkanı ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en
az 70 (yetmiş) olması şarttır.
Sözlü Sınav Konuları ve Puanlama
a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 Puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan)
d) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi (10 Puan)
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan)
f) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10
Puan)

Advertisement. Scroll to continue reading.

V- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
a) İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı Yerleştirme puanı; yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması
esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav
puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek
olan aday sıralamada üstte yer alır.
b) Adaylar; yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya
konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başarılı
olmak şartıyla Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak
tespit edilir.
c) Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Kariyer Kapısı Platformu web sitesinde ve
Kurumun hizmet binasında ilan edilir.
d) Yerleştirme puanı olarak 70 (yetmiş) ve/veya üzerinde puan almış olmak sıralamaya
giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Reklam

V. DİĞER HUSUSLAR:
Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yazılı sınav, sözlü
sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit
edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe
aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler
hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu
yanıltanlar kamu görevlisiyse, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*