Reklam

İller Bankası 400 Sözleşmeli Personel Alımı

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Faklı İllere Bankaya giriş sınavı ile 400 Personel Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

İller Bankası 400 Sözleşmeli Personel Alımı Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli ve Büro Personeli alınacaktır. Başvuru İş Talep Formu’nu 20 /12/2022 – 03/01/2023 tarihleri Arasında.

İller Bankası 400 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

İller Bankası 400 Sözleşmeli Personel Alımı

1. GENEL
Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak
çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli
ve Büro Personeli alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI 

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Mühendis pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili
makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
birini bitirmiş olmak,

Mimar pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık bölümünden, bu bölüme
denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Peyzaj Mimarlığı pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Peyzaj Mimarlığı bölümünden, bu
bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Şehir Plancısı pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama
bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da
bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Reklam

Yönetim Personeli pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık,
Kamu Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden (Uluslararası İlişkiler
Dairesi Başkanlığına atanacak Yönetim Personeli pozisyonu için bunlara ek olarak Uluslararası

İlişkiler bölümünden), bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun
olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul
edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tekniker pozisyonu için;
2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanımı,
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, İnşaat Teknikerliği, Makine
Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği, Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere
denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş
olmak,

Büro Personeli için;
2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık,
Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı
Muhasebe ve Vergi Uygulama, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı, Finans, Finans ve Muhasebe, Genel İşletme, İnsan Kaynakları, İnsan
Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, İşletme-Muhasebe,
Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Personel,
Personel Yönetimi, Sevk ve İdare, Sigortacılık, Yöneticilik ve Yönetim bölümlerinden, (Hukuk
Müşavirliğine atanacak Büro Personeli pozisyonu için yalnızca Adalet Meslek Yüksekokulu
bölümünden) bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya
da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen
yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

Reklam

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,
e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü
bulunmamak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış
olmak,
ğ) Bankaya alınacak personelin öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021
veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Mühendis, Mimar, Şehir
Plancısı ve Peyzaj Mimarı olarak istihdam edilecekler için KPSSP1, Yönetim Personeli olarak
istihdam edileceklerden; İktisat bölümü mezunları için KPSSP14, Maliye bölümü mezunları için
KPSSP19, İşletme bölümü mezunları için KPSSP24, Bankacılık bölümü mezunları için
KPSSP24, Kamu Yönetimi bölümü mezunları için KPSSP29, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri bölümü mezunları için KPSSP39, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için KPSSP34,
Tekniker ve Büro Personeli olarak istihdam edilecekler için KPSSP93 puan türlerinden yetmiş
(70) veya üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan
kontenjanın beş katı kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına
katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına
çağrılacaktır.)
h) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığında Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve
Yönetim Personeli olarak istihdam edilecek personel için; ilan tarihi itibariyle 2020, 2021 veya
2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80
puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip
olmak.

3. BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu    20 /12/2022 – 03/01/2023 tarihleri
arasında Bankanın web sayfasından ( https://www.ilbank.gov.tr/ ) doldurup JPEG formatındaki 4,5×6
ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.
b) Adaylar sınava başvuru sırasında,
I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu
ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun
olanlar da denklik belgesinin,
III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,
JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.
c) 03/01/2023 Salı günü (Saat 23:59)’dan sonra yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.
ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya
da reddedilecektir.
Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısını kullanarak
başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
d) Adaylar; Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk
Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek
olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.
e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek
KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının beş
katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav ANKARA’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte
Bankanın web sayfasında ilan edilecektir.

5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil
kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri
değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70)
puan almak gerekir.

Reklam

6. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI 

Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi
Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik
olması halinde Kamu Personeli Seçme Sınavı yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması
halinde adaylar arasında kura çekilir.
Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen
sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın
web sayfasında ilan edilir.
Giriş sınavını kazanan adayların atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten
itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler
ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın
başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş

geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha
uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.
İşe başlayan personelin, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içinde işten
ayrılmaları halinde, yedek listeden adaylar işe başlamak üzere çağrılabilir. Söz konusu adayların
işe başlamalarında da aynı usul izlenir.

7. BİLGİ
Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği”
hükümleri uygulanır.
Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan
sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve
(312) 303 33 11 – 13 numaralı telefonlardan edinilebilir.

Sınav İlan Metni İçin Tıklayınız.  

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.      

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 1

  1. Nevzat says:

    Sayın devlet büyüklerim lütfen ne olur istanbul bayrampaşa ve gaziosmanpaşa kamu kurumlarına kadro verirmisiniz iş bulamıyorıuz geçinemiyoruz lisans mezunuyuz yaş geçiyor lütfen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*