Reklam

İçişleri Bakanlığına 3 bin 546 Personel Alımı

2022 YILI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Reklam

İçişleri Bakanlığına 3 bin 546 Personel Alımı, içişleri bakanlığı personel alım, İçişleri Bakanlığına memur alımı, kamuya personel alımı, 4/b sözleşmeli personel alımı, Başvurular; 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında  ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen
pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır.

İçişleri Bakanlığına 3 bin 546 Personel Alımı, İçin İller Neresidir? 

İçişleri Bakanlığına 3 bin 546 Personel Alımı

İçişleri Bakanlığına 3 bin 546 Personel Alımı

Reklam

İçişleri Bakanlığına 3 bin 546 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

A) GENEL ŞARTLAR
1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar
ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen
şartlara sahip olmak,
(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni
Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1987 sonrasında doğanlar),
(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden
en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış
oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle
yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde
bulunmak,
(4) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet
yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının
değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.
B) ORTAK ŞARTLAR
1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda
bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
2- Kağıt Restoratörü, Arşiv Uzmanı, Avukat, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Programcı, Mühendis
(Bilgisayar, Makine, Elektrik- Elektronik, Yazılım, Endüstri, İnşaat ve Harita), Diğer Teknik Hizmet
Personeli(Grafiker), Şehir Plancısı, Mütercim- Tercüman(İngilizce), Tekniker(Harita ve ElektrikElektronik) pozisyon unvanlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların “C) Özel Şartlar”
başlıklı fıkrasında her bir pozisyon unvanı için belirtilen şartlara ilave olarak;
(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda
bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel
pozisyon unvanının aynı olmaması,
(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyon unvanında çalışmakta
iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon
unvanıyla, aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık
bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

C)ÖZEL ŞARTLAR
KÂĞIT RESTORATÖRÜ:
Fakültelerin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Taşınabilir Kültür Varlıklarını
Koruma, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restarasyonu
bölümlerinin herhangi birinde Lisans mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
ARŞİV UZMANI:
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans
programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer
veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
AVUKAT:
a-Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
PSİKOLOG:
Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
SOSYAL ÇALIŞMACI:
Fakültelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birisini bitirmiş
olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
PROGRAMCI:
1- Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik,
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.
2- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
TEKNİKER (HARİTA, ELEKTRİK-ELEKTRONİK):
Harita Teknikerliği için;
Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği,
Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini
bitirmiş olmak,
Elektrik-Elektronik Teknikerliği için;
Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel
Elektronik ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (GRAFİKER):
Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım,
Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım ve Grafik Resimleme ve Baskı Bölümlerinin herhangi
birinden Lisans mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen
bölümlerden mezun olmak,
MÜHENDİS :
Elektrik- Elektronik Mühendisi:
Fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği
veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini
bitirmiş olmak.
Makine Mühendisi:
Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine
ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu
tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.
Bilgisayar Mühendisi:
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin
herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden
mezun olmak.
Harita Mühendisi:
Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
Yazılım Mühendisi:
Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) ve Yazılım geliştirme bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
Endüstri Mühendisi:
Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,.
İnşaat Mühendisi:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) lisans programlarının herhangi
birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
ŞEHİR PLANCISI :
Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini
bitirmiş olmak.
MÜTERCİM- TERCÜMAN(İngilizce):
1- Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve
Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce-Fransızca
Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE
AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak.
BÜRO PERSONELİ :
Lisans Mezunları İçin
1- Lisans mezunu olmak,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.
Ön Lisans Mezunları İçin
1- Ön lisans mezunu olmak,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.
DESTEK PERSONELİ :
Şoför:
1-içişleri bakanlığı personel alımı başvuru şartları,  Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
4- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.
Temizlik Görevlisi:
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.
içişleri bakanlığı personel alımı başvuru şartları, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı):
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
3- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik
Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş olmak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel
hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam
etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
10/16
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,
h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
4- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci
Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

Reklam

D) BAŞVURU VE BAŞVURU ŞEKLİ 

1– içişleri bakanlığı personel alımı başvuru şartları, Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen
başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
2- Başvurular; 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın https://www.icisleri.gov.tr/ adresli
internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
Ancak kolaylık sağlamak amacıyla 14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında “İçişleri Bakanlığı Aday Profil
Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine adaylar erişim sağlayarak profil bilgilerinin güncel/son
halini düzenleyebilecekler ve bu bilgilerini sınav başvuru esnasında kullanabileceklerdir. Sınav
başvurusunu tamamlamak için öncelikle profil bilgilerini düzenlemek ve 17-21 Haziran 2022 tarihleri
arasında da başvuru yaparak modüle kaydetmek şarttır. Sadece profil bilgilerini düzenlemek sınav
başvurusu için hak teşkil etmez.
3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul
edilmeyecektir.
4- E-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak
gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli
düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. Kolaylık olması açısından aday profil bilgileri düzenleme işlemi
14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılabileceği gibi 17-21 Haziran 2022 başvuru tarihleri arasında,
başvuru esnasında da yapılabilecektir.
5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri eDevlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik
olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme/düzeltme yapmak
için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini
güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda
bulunamayacaklardır.
6- Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim
bilgileri(2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından
otomatik olarak gelmektedir. 2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet
diplomasını Profil Düzenleme sayfasının sol tarafında bulunan “Öğrenim Bilgileri” sekmesinde “Lise
Mezuniyet Bilgisi Ekle” butonu aracılığıyla modüle yüklemeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruda
bulunamayacaklardır.
7- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir
belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
8- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte
olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri,
askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.
9- Mütercim-Tercüman(İngilizce) unvanına başvuran adayların; YDS bilgisi otomatik olarak
gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE
AKADEMİK) en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyen adaylar, söz konusu belgelerini
sisteme yüklemek zorundadırlar.
10- Programcı unvanına başvuran adayların da, YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup,
uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en
az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyenler, bu belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
11- E–Devlet üzerindeki “İçişleri Bakanlığı aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik
11/16
gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet
adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf
Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını(600×800 boyutlarında
300dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.
12- 14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında profil bilgilerinin girişini yapan adaylardan, sınav
başvurusunu yaparken bu bilgilerini kullanmak isteyenler, bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettikten sonra
“Profil Bilgilerim Günceldir/ Devam Et” butonuna basarak başvuru adımlarına geçiş yapabilecektirler.
13- Başvurusunu elektronik olarak tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan
adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi
gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
14- Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde
değişiklik yapmak isteyen adayların en geç 21 Haziran 2022 tarihi saat 17:30’a kadar “Başvurumu
İptal Et ve Yeniden Başvur” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri ve açılan ekrandan değişiklik
yapmak istedikleri bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Güncelleme işlemini tamamlayan adayların
bu işlemi saat 17:30’dan önce “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde
bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
15- İlan edilen pozisyon unvanı/yer için en fazla 3 tercihte bulunulacaktır. Adaylar, bir pozisyon
unvanı için birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde bulunabilecekleri gibi, birden fazla seçmiş oldukları
pozisyon unvanı için tek il veya birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde de bulunabileceklerdir.
16- Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı kadar aday
belirleme işlemi; adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları
tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer(merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı
gerçekleştirilecektir.
17- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden
adayların, bir yıllık bekleme süresini(21 Haziran 2021 tarihinden önce) doldurduklarını
belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış “onaylı hizmet belgesini” pdf ve jpeg
formatında başvuru sırasında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
18- Avukat pozisyon unvanına başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık
ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
19- Arşiv Uzmanı pozisyon unvanına başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi,
Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden
mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren
lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg
formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.
20- Destek Personeli(Şoför) pozisyon unvanına başvuracak adayların başvuru sırasında sürücü
belgesini(arkalı-önlü) modüle yükleyerek, “sürücü belgesi seri numarasını”(sürücü belgesinin arka
yüzünde yer alan ve 6 haneli rakamlardan oluşan seri numarasını) da modüle girmeleri zorunludur.
21- Koruma Güvenlik Görevlisi pozisyon unvanına başvuracak adayların geçerlik süresi
dolmamış “Silahlı” ibareli “Özel Güvenlik Görevlisi” kimlik kartını pdf ya da jpeg formatında modüle
yüklemeleri zorunludur.
22- Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu
modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup, aynı ekranda
yer alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri gibi eDevlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı
ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını istedikleri zaman
alabileceklerdir.
23- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.
Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
24- KPSS türü/puanına ve tercihlerine göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların
başvuruları, sözlü sınava katılacakları Bakanlık veya ilgili Valiliklerce incelenecektir. İnceleme
12/16
neticesinde başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
25- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru
belgeleri kabul edilmeyecektir.

E) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini(5 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun
kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini,
sözlü sınav puanını, asıl/ yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım”sekmesinden
takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim
yapılmayacaktır.
“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan
uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi
nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
F) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasına giren
adayların başvuruları, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca kontrol
edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken, başvurusunu modüle kaydettiklerinden ve
kaydettikleri bilgiler ile sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.
Yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları red edilerek
SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır. Bu nedenle başvuru esnasında adayların
kendilerine ait cep telefon numaralarını modüle doğru olarak giriş yapmaları önem arz etmektedir.
2-İlgili pozisyon unvanı ve yer için 5 katı sıralamasına giren son aday ile aynı puana sahip diğer
adaylarında başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır. Bu durumda olan adaylar alfabetik soyadı
sıralamasına tabi tutulacaktır.
G) İTİRAZ
Başvurular 5 katı listeye girmeye hak kazanılan pozisyon unvanının bulunduğu ilgili sınav
komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022
tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında,
İlgili Sınav Komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul
edilecektir.
İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı
dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Ğ) SÖZLÜ SINAV VE SINAV YERLERİ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer
bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav
Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden yapılacaktır.
Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan
değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacaktır.
Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca,
taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 12 ilde oluşturulan
Bölgesel İl Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımızca ayrıca www.icisleri.gov.tr internet adresinde
duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecektir.
Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları
ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi
bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz
edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.

H) SÖZLÜ SINAV KONULARI
AVUKAT POZİSYONU İÇİN; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama
Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
konularından,
MÜHENDİS POZİSYONU İÇİN:
Bilgisayar Mühendisi: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programcılığa Giriş, Veri
Yapıları, Bilgisayar Temel Bilgi, Algoritma Yapıları, Ağ (Network) Sistemleri, Veri Tabanı, Web
Programcılığı, İşletim Sistemleri, Ağ Mimarileri konularından,
Yazılım Mühendisi: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Web Programcılığı, Network, Java,
Excel, Sistem Yazılımı, C#, Veri Tabanı, Bilgisayar Temel Bilgi, Programcılık Giriş konularından,
Makine Mühendisi: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Malzeme Bilimi ve Akışkanlar
Mekaniği, Havalandırma ve Soğutma Sistemleri, Yangın, İş Sağlığı ve Güvenliği konularından,
Elektrik- Elektronik Mühendisi: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Elektrik Elektronik
Ölçme, Elektrik Devreleri, Devre Analizi, Sinyaller ve Sistemler, Elektrik Makineleri, İletkenler, Genel
Network ve Bilgisayar Bilgisi, Elektronik Devre Elemanları, Güç Elektroniği, Mikrodenetleyiciler, Lojik
Devreleri, Haberleşme konularından,
Harita Mühendisi: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mesleki Bilgiler konularından,
İnşaat Mühendisi: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Malzeme Bilgisi, Betonarme, Hasar
Türleri, Onarım, Güçlendirme, Çelik İnşaat, Geoteknik konularından,
Endüstri Mühendisi: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Veri Madenciliği, Karar Destek
Sistemleri, Simülasyon ve Modelleme, Belgeleme, Proje Yönetimi konularından,
ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN (Sözlü/Uygulamalı): 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum
Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik, Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları,
Arşivcilik Terminolojisi, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği,
Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları ile uygulamalı olarak Osmanlı Paleografyası ve
Diplomatikası(Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), konularından,
MÜTERCİM/TERCÜMAN(İNGİLİZCE) POZİSYONU İÇİN: Adayı Tanımaya Yönelik İngilizce
Sorular, Adayın İş Tecrübesi ve Takım Çalışmasını Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular, Adayın
Başvurduğu Alana Olan İlgisini Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular, Kendini İfade Edebilme, Açık ve
Anlaşılır İletişim Yeteneklerinin Ölçülmesi İle İlgili İngilizce Sorular, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi konularından,
SOSYAL ÇALIŞMACI POZİSYONU İÇİN: Mesleki bilgiler ile Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi, konularından,
PSİKOLOG POZİSYONU İÇİN: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Psikolojiye Giriş,
Sosyal Psikoloji, Geçmişten Günümüze Psikoloji Bilimi, Psikolojide Kuramlar, Psikolojik Bozukluklar,
Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Davranış Psikolojisi Bilimsel Yöntemler ve Duygu, Stres ve Sağlık
konularından,
ŞEHİR PLANCISI POZİSYONU İÇİN: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS Temel İlke ve Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,
14/16
KAĞIT RESTORATÖRÜ(Sözlü/Uygulamalı): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Alan
Bilgisi konularından,
Uygulamalı olarak adaylara gerekli sair malzemeler verilerek restore etmesi istenecek, adayların
konuya ilişkin yetenek, teknik bilgi ve kişisel becerileri ölçülecektir.
PROGRAMCI POZİSYONU İÇİN: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Programlama
Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler konularından,
TEKNİKER (HARİTA, ELEKTRİK-ELEKTRONİK) POZİSYONU İÇİN:
Harita Teknikeri: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından,
Tekniker(Elektrik-Elektronik): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile istihdam edileceği
alana ilişkin mesleki konulardan,
BÜRO PERSONELİ, KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE DESTEK PERSONELİ
(TEMİZLİK GÖREVLİSİ ) POZİSYONU İÇİN: Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
konularından,
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (Sözlü/Uygulamalı): Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
konularından;
Uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı ve trafik kurallarından oluşur.
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (GRAFİKER) İÇİN (Sözlü/Uygulamalı): Teorik olarak,
Grafik Tasarım Tarihi, Temel Tasarım İlkeleri, Sanat Tarihi, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, konularından;
Uygulamalı olarak da, Adobe Program Bilgisi(Adobe InDesign programı kullanılarak sunum
şablonu oluşturulması veya kitap kapağı tasarımı yapılması, Adobe Illustrator programı kullanılarak
infografik bir tasarım hazırlanması, Adobe Illustrator programı kullanılarak infografik bir tasarım
hazırlanması) konularından oluşur.
I) SÖZLÜ SINAV KOMİSYONU
Sözlü sınavları gerçekleştirmek üzere Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Merkez Sınav
Komisyonu ile taşra teşkilatında 12 bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel il sınav yeri olarak
belirtilen 12 İl’de, Bölgesel İl Sınav Komisyonları oluşturulacaktır. Sınav komisyonları bir (1) başkan ve
dört (4) üyeden oluşur.
İ) SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE USULU
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan
adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

J) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü
sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit
edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Sözlü puanları aynı
olan adayların olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
İlan edilen pozisyon unvan sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir katına kadar
yedek aday belirlenebilecektir.
Sözlü sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday
sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
Sözlü sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirme, Bakanlığımızca belirlenecek
tarihte e- devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki
aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.
K) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1- 2020 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
2- Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını
tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil
Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım”
sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.)
3- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” sayfasından
temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
4- Noterden veya barodan onaylı Avukatlık Ruhsatnamesi,
5- Destek Personeli(Şoför) pozisyonu unvanında sınavı kazanan adaylardan aslı gibidir onaylı
sürücü belgesi fotokopisi,
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Silahlı) pozisyon unvanında sınavı kazanan adaylardan Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli
sağlık raporu ve aslı gibidir onaylı özle güvenlik kimlik kartı fotokopisi,
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da tek taraflı feshederek sınavı
kazanan adaylardan onaylı hizmet belgesi,
Sözlü sınav sonuçları e- Devlet üzerinde “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve
Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ilgili adaylara
bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, sözlü sınavını asıl olarak kazanan adayların istenilen
atama belgelerini, Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için Bakanlığımız Personel
Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için pozisyon unvanının bulunduğu
Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile
gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.
L) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için sınavı kazanan adayların atama
iş ve işlemleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise
Bakanlığın ilgili birimlerince gerçekleştirilecektir.
Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için sınavı kazanan adayların atama ve
sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise, adayların yerleştirildikleri Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince
yapılacaktır.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler
ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav
sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
M) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sözlü sınav sonucunun e- Devlet üzerinde “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme
ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara
duyurulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyon unvanlarına, başarı
puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
N) DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe ayları beyanda bulunan adaylar ile sözlü sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı
sonradan anlaşılan adaylar; sözlü sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar
hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Reklam

İçişleri Bakanlığına 3 bin 546 Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*