Reklam

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı

Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 60 İşçi Alımı Yapılacaktır.

Reklam

İçişleri Bakanlığı, Sürekli işçi Alımı, Türkiye İş Kurumu, (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 60 sürekli işçi,  kadrosuna personel alımı, yapılacaktır

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı, İçin Meslek Dalları Ve İller Nerelerdir? 

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı, 

Taşra Teşkilatındaki Unvan ve Boş Kadroların Dağılımını Gösteren Tablo

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı,  SIRA NO İLİ MESLEK ADI ADEDİ SINAV ŞEKLİ

1 ANKARA Temizlik Görevlisi, 8 Kura ve Sözlü
2 EDİRNE Temizlik Görevlisi, 12 Kura ve Sözlü
3 KAYSERİ Temizlik Görevlisi, 6 Kura ve Sözlü
4 KIRKLARELİ Temizlik Görevlisi, 18 Kura ve Sözlü
5 MUĞLA Temizlik Görevlisi, 5 Kura ve Sözlü
6 VAN Temizlik Görevlisi, 11 Kura ve Sözlü

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

A) BAŞVURU ŞARTLARI
1) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf
olmak),
5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamak,
9- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından
gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak
suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda
kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav
sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya
beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal
edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.

Reklam

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı,  ÖZEL ŞARTLAR 

1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,
3- İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,
4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel
durumunun olmaması,
5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması  gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı,  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23/05/2022 – 27/05/2022
tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.  

Reklam

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı, KURA İŞLEMLERİ 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede
yer alan adayların kura çekimi 06/06/2022 tarihinde saat 10:30’da Göç İdaresi Başkanlığı Şehit
Kadir Kırbaç Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte
değişiklik olması halinde Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin
duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Göç İdaresi Başkanlığı internet
sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır.
Adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılabilecektir. Göç İdaresi
Başkanlığı (https://www.youtube.com/channel/UCk4p0zl3EyDVF9Oi4oZNrpA) kanalından canlı
olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına
alınacaktır.

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı, KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER 

1- Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için)
ve iletişim bilgileri için beyan formu, Göç İdaresi Başkanlığı (www.goc.gov.tr) internet
adresinden temin edilecektir. Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması,
bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.
2- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,
3- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,
4- İki adet vesikalık fotoğraf.

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alım,  BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar istenilen belgeleri 07/06/2022 – 15/06/2022
tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Cadde
No: 4 06370 Yenimahalle / ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri
gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihe kadar Göç İdaresi
Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Süresi
içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların
başvuru sürecini (www.goc.gov.tr) internet sitesinden takip etmeleri gerekir.

 

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı, SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 

Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü
sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Başkanlığı internet
sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle
yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak
yapılacaktır.
Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik
ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100
(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı
sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (altmış) puan
alınması gerekmektedir.
Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas
alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde
mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı
sıralaması belirlenecektir.
Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro
sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; her adayın kendi
sonucunu görebileceği şekilde Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan
edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı
halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı, SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav
kuruluna itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde
Sınav kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla
yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı, ATAMA İŞLEMLERİ 

Atanmaya hak kazanan adaylar Göç İdaresi Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra
belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.
Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde
göreve başlamaları gerekmektedir.
Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları
yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti
olmaksızın 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri
feshedilecektir.
Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır.
Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek
olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı
kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle
atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan
veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama
yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı,DİĞER HUSUSLAR 

Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir
durumu olmaması gerekir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere,
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak
bilgilendirmeler ve sözlü sınav sonuçları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde
Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı,  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23/05/2022 – 27/05/2022
tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı, İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Göç İdaresi Başkanlığı
Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4
06370 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: 0312 422 0832

Reklam

İçişleri Bakanlığı Sürekli işçi Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*