Reklam

İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 67 memur alımı yapılacağı duyuruldu.

Reklam

İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için 67 kamuya Personel alımı, 

İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları
taşımak kaydıyla, münhal 61 adet İtfaiye Eri ve 6 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı
yapılacaktır.  

İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

1. İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, İlan edilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve
alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS puanı
almış olmak,
2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel
şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, (22/9/1992 ve daha sonraki tarihlerde
doğanlar).
4. İtfaiye Eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak
kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
5.İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, İtfaiye Eri kadroları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince
verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden
elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3 / 5
b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet
belgesi veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. (1 adet)
c) 2020 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu internet çıktısı
(1 adet)
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)
h) Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)
İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, Başvurular elektronik ortamda tamamlanacak olup adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum
tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU
dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, Yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, 5/9/2022 – 9/9/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi
üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Adaylar, uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.
Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan
elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme
alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday yazılı ve uygulamalı (İtfaiye Eri kadroları
için 305, Zabıta Memuru kadroları için 30) sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınavların yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip 19/9/2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel
ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınavlara çağrılan adaylara Başkanlığımızca düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınavların yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir.
Sınavlara girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.turkiye.gov.tr üzerinden
erişebilecektir. Bu belge sınavlara girişte ibraz edilecektir.
e) Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

Reklam

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 22/9/2022 tarihinde Yenikapı
Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, uygulamalı
sınav ise 26/9/2022 – 30/9/2022 tarihleri arasında Zabıta Dairesi Başkanlığı Zeytinburnu yerleşkesinde
(Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Zeytinburnu İstasyonu Karşısı) gerçekleştirilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri sınavı; adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve
uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
a) İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, Yazılı Sınav Konuları;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,
konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav;
İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, İtfaiye Eri kadroları için; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, Zabıta Memuru kadroları için; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı Yazılı sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın yazılı bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın yazılı bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz (https://www.ibb.gov.tr) internet
adresinde ilan edilir.

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde
ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (http://www.ibb.gov.tr) ilanından
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134
Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan
Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi
gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, İlan Olunur.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI   

 

Reklam

 

İBB İtfaiye Eri Zabıta Memuru Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*