Reklam

Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Olacağı ilan Üzerinden Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

 

 

Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, Yapılacaktır.

Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

Zabıta Memuru, Hakkında Nitelikler Nelerdir ?

 • Erkek/Kadın
 • -Lisans düzeyinde eğitim
  veren programların herhangi
  birinden mezun olmak.
  -En az B sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak
 • KPSS P3 70 puan / KPSS P93 60
 • -Ön lisans düzeyinde Eğitim
  veren programların herhangi
  birinden mezun olmak.
  -En az B sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Hınıs Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS B grubu) girmiş ve
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartların
yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve
çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre
boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark
olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce
yapılacaktır.)
d) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Reklam
Reklam

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, Başvuru formu (Belediyemizin internet sayfasından www.hinis.bel.tr adresi üzerinden temin
edilebilecektir.) başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınmış kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
8. Biyometrik fotoğraf 3 adet (başvuru formuna yapıştırılacaktır) Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı,

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;
Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 17/10/2022-20/10/2022 tarihleri arasında (mesai
günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum. Caddesi. No:128
25600 Hınıs/Erzurum adresinde Hınıs Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekmektedir.
 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır. Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan
için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
2.Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
3.Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip, 26/10/2022 tarihinde Belediyemizin www.hinis.bel.tr resmi internet
sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce
düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”ni
Hınıs Belediyesi resmi internet sayfasından www.hinis.bel.tr adresinden veya Hınıs Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden şahsen başvurarak kimlik numarası ile temin edecekler. Bu
belge sınava girişte ibraz edilecektir.
4.Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı,

6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup;
Sözlü sınav 31/10/2022 – 02/11/2022 tarihleri arasında,
Uygulamalı Sınav 03/11/2022-04/11/2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü Sınav Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum.
Caddesi. No:128 Hınıs/Erzurum adresindeki Belediyemiz ana hizmet binasında, Uygulamalı
sınav Gülistan Mahallesi Muş Yolu mevkiindeki Belediye Şantiye Tesisi Hınıs/Erzurum
adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün
devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
konularını kapsar.
b) Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi
ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Reklam

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

a) Sözlü sınav; Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda
başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin
internet sayfasından (www.hinis.bel.tr) ilan edilecektir.

Sınav Kurulu; Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.hinis.bel.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi
gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı,
İlan Olunur.

Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*