Reklam

Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı

Ankara’da görev yapmak üzere Helal Akreditasyon 3 Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Reklam

Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı , 3 (üç) Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alımı Açıklandı. 

Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?   

Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
▪ Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı Helal Akreditasyon Kurumu merkez teşkilatında boş bulunan toplam 3 (üç) Helal
Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Tablo 1’de
belirtilen alanlarda ve sayılarda Ankara’da görev yapmak üzere Helal Akreditasyon Uzman
Yardımcısı alınacaktır.

▪ Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar
başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında
sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Helal Akreditasyon Kurumuna aittir.
▪ Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların Tablo 1’de
belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan
almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu
adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 

▪ Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen genel şartlara sahip olmak,
▪ 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve bu tarihten sonra
doğmuş olanlar),
▪ ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında,
Tablo 1’de belirtilen puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 70
(yetmiş) puan almış olmak.
▪ Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan
İngilizce ve Arapça dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) düzeyinde puana veya
başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından
ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
belgeye sahip olmak,
▪ En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1’de belirtilen öğrenim dalından ya da buna
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak (Belirtilen bölümler dışındaki
bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru
yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu
sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına
ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),
▪ Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ  

Reklam

▪ Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı Adaylar başvurularını 14 Kasım (10:00) – 20 Kasım 2022 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet
üzerinde Helal Akreditasyon Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde
belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak
gerçekleştireceklerdir.
▪ Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla
yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ
▪ Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı Giriş sınavı Ankara’da yapılacaktır.
▪ Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar ile giriş sınavının yeri ve tarihleri giriş
sınavından en az 30 gün önce Kurumun resmi internet sayfasında (www.hak.gov.tr)
üzerinden ilan edilecek olup, adaylar Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de sınavlarına ilişkin bilgileri
görüntüleyebilecektir. Ayrıca, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAV ŞEKLİ – KONULARI VE DEĞERLENDİRME
▪ Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
▪ Sözlü sınav adayların;
a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli
puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden
değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
VI – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
▪ Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını Tablo 1’de ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde
mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
▪ Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı
kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek

kaydıyla yedek liste belirlenir. Adayların giriş (sözlü) sınav puanlarının aynı olması halinde
sırasıyla, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
▪ Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı
takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya
bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
▪ Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve
daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
▪ Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
▪ Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil
ve yedek listeler Helal Akreditasyon Kurumu (www.hak.gov.tr) internet sayfası ve Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden duyurulacaktır.

Reklam

 DİĞER HUSUSLAR
▪ Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bunların ataması yapılmış olsa
dahi iptal edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz
olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar
için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
▪ Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama
işleminden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek
listeden atama yapılacaktır.
▪ Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez
ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde
Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
▪ Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
▪ Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik ile Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
▪ Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda
bulunabileceklerdir.
▪ Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Kurum tarafından
talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.

 İTİRAZ:
▪Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı  Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Kurumun “http://www.hak.gov.tr”
internet adresinde ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulmasından itibaren en geç
7 (yedi) gün içerisinde Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına yapabileceklerdir.
▪ T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten
sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

BİLGİ ALMA
▪Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı  Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurumun internet
sayfasından (http://www.hak.gov.tr) veya Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığından “Mustafa Kemal Mahallesi Şehit Öğretmen Şenay
Aybüke Yalçın Caddesi (2120.Cadde) No:12 06530 Çankaya/ANKARA” temin edilebilir.
▪ Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
(0312) 939 08 00 / 0883 – 0826
Kamuoyuna ilanen duyurulur.  

Helal Akreditasyon Kurumuna Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ    

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.    

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*