Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı Olacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Yapacaktır.

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu
idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri
Sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı
ile 400 malî hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav
ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme
yapılacak kadro ve pozisyonların ait olduğu idarelerin listesi ile malî hizmetler uzmanlığı
mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Bakanlığın resmî
internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr/) yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

I – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için;
1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2 – En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi
veya yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,
3 – Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış
olmak (1 Ocak 1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),
4 – ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSS) KPSSP48 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,
5 – Sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında veya mobil uygulamalarında yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak,
6 – Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak,
şartları aranır

II – SINAV BAŞVURUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Sınava ön başvurular, 8-14 Eylül 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM
aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 400 kadro ve pozisyonun yirmi katı aday (8000 aday)
KPSSP48 puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son
adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dâhil edilerek nihai başvuru yapacak
adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden duyurulacaktır.
Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 27 Eylül-3 Ekim 2022
tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya
bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler arasında
ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru günü 11 Ekim 2022 tarihi olacaktır.
Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru
ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinden önce
ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

III – SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Yazılı sınav ÖSYM tarafından 13 Kasım 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav
10.15’te başlayacaktır ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına
alınmayacaklardır.

IV – SINAV ŞEKLİ

Sınavda adaylara, her bir konu grubu itibarıyla 15’er soru olmak üzere toplam 60 sorudan
oluşan çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin
konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Advertisement. Scroll to continue reading.

a) İktisat:

Reklam
 • 1) Makro İktisat ve Mikro İktisat,
 • 2) Uluslararası İktisat,
 • 3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

b) Maliye:

 • 1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
 • 2) Maliye Politikası,
 • 3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

c) Hukuk:

 • 1) Anayasa Hukuku,
 • 2) İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),
 • 3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
 • 4) Borçlar Hukuku,
 • 5) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
 • 6) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

ç) Muhasebe:

Advertisement. Scroll to continue reading.
 • 1) Genel Muhasebe,
 • 2) Malî Analiz ve Raporlama.

V – YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde
bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Yazılı sınav sonuçları, (b) ve (c) konu grupları için yüzde 30’ar, (a) ve (ç) konu grupları
için yüzde 20’şer oranında ağırlıklandırılarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
başlanarak alınacak (400) kadro ve pozisyonun dört katı (1600) aday Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 1600 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü
sınava çağrılacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine
ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet
sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Reklam

VI – SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının
açıklanmasından sonra Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.
Adayların sözlü sınava katılabilmeleri için, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip
Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sözlü Sınav Başvuru Formunu doldurmaları
zorunludur. Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı
özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.
Sözlü sınavda başarılı olanlar, Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle
duyurulur.

 

VII – SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda
aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.
ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını
tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya,
bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini
Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtildiği
şekilde yaparlar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM
tarafından idarelere yerleştirilirler.
Yerleştirme yapılacak kamu idareleri, boş kadro ve pozisyon sayıları, tercih ve
yerleştirme işlemleri ile diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara Bakanlığın resmî internet
sitesinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

VIII – SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak
itiraz edebilirler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, İtirazlar, Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve şartlar dâhilinde
yazılı sınav ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır.

IX – DİĞER HUSUSLAR:

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Adaylar, yazılı ve sözlü sınavında kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve
geçerli bir kimlik belgesini (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportlarını veya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli
olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu”
Geçici Kimlik Belgesi) yanlarında bulunduracaktır. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek
kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul
edilmeyecektir.
b) Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, Özel yarışma sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Bu şekilde kamu idarelerini yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları
çalıştıkları kurumlara bildirilir.
İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 415 18 08, (312) 415 18 27, (312) 415 14 16.
Faks : (312) 415 26 97

 

Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*