Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı, Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı, Olacağı Açıklandı 40 (Kırk) Hazine
ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı

Reklam

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 40 (Kırk) Hazine
ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

II-SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

a) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav klasik usulle ve
tek oturumda yapılacaktır.
b) Giriş sınavının yazılı bölümü, 09/10/2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine
ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan
edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı Adaylar başvurularını, 05/09/2022 (08:30) – 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında eDevlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların son başvuru
tarihi (16/09/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) TABLO 1’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına
(KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana
sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden
yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine
olacaktır),
d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.
e) Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış
olmak. (15/06/2020-02/07/2020 tarihleri ve 15/03/2021-22/03/2021 tarihleri arasında yapılan
her iki giriş sınavlarına katılan adaylar bu sınava katılamazlar.) 

Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAV BAŞVURUSU 

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı Başvurular, 05/09/2022 (08:30) – 16/09/2022 (17:30) tarihleri arasında
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar
nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.
b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle TABLO 1’de yer alan öğrenim
durumlarına uyan sadece bir alan için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte
bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde
Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya
mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel
bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg
formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi
yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Reklam

d) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak
gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik
bilgilerini güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
e) Adaylar; istenilen diğer bilgilerini beyan ederek belgelerini pdf ya da jpeg formatında
yükleyeceklerdir.
f) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
g) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde
yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan
“Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile
güncellenebilecektir.
ğ) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar
güncellemek isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer
alan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal
Et” butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir.
İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi”
ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar
başvuru yapılabilecektir.
h) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
ı) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
i) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında
adaylardan isteyebilir.

SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar TABLO 1’de yer alan her bir alan için ayrı
ayrı belirlenecektir.
Her alan için ayrı ayrı belirlenmek üzere; TABLO 1’de belirlenen kontenjan sayısının 10
(on) katına kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanır. TABLO 1’de
belirlenen her alan için kontenjan sayısının 10 (on) katından fazla başvuru olması halinde sınava
katılmaya hak kazanan aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılmak
suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına göre
yapılacak sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 10 (on) katı kadar aday o alan için
yapılacak giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı
alan adaylar da giriş sınavının yazılı bölümüne çağırılacaktır.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav
yerlerini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava
ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.

SINAV KONULARI 

1) Alan 1’den Sınava Girecekler İçin
a) Kamu Hukuku Grubu:
1) Hukukun temel ilkeleri
2) Anayasa hukuku
3) İdare hukuku
4) Ceza hukuku
b) Özel Hukuk Grubu:
1) Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hükümleri hariç)
2) Borçlar hukuku (Genel esaslar)
3) Ticaret hukuku (Ticari işletme, Şirketler hukuku, Kıymetli evrak hukuku, Sigorta
hukuku)
4) İcra ve iflas hukuku
c) Takip ve Usul Hukuku Grubu:
1) Hukuk yargılama usulü
2) Ceza yargılama usulü
3) İdari yargılama usulü
4) İcra ve İflas hukuku
ç) İktisat ve Maliye Grubu:
1) Mikro ve makro iktisat
2) Kamu maliyesi
3) Maliye politikası
2) Alan 2’den Sınava Girecekler İçin
a) İktisat Grubu:
1) Mikro ve makro iktisat
2) İktisat politikası
3) İşletme iktisadı
4) Uluslararası iktisat
b) Maliye Grubu:
1) Maliye teorisi
2) Kamu harcamaları ve bütçe
3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi
4) Maliye politikası
c) Hukuk Grubu:

Advertisement. Scroll to continue reading.

1) Anayasa hukuku
2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku)
3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler)
5) Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak)
6) Ceza hukuku (Genel hükümler)
ç) Muhasebe Grubu:
1) Genel muhasebe
2) Şirketler muhasebesi
Her konu grubu eşit ağırlıkta değerlendirilecektir.
Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her
konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

DEĞERLENDİRME
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı Yazılı sınavın değerlendirilmesi:
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için
her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan
olması şarttır.
b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:
En yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınav puanına göre yapılan sıralamaya göre
atama yapılacak kadro sayısının; en fazla 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.
Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Yazılı sınavda
başarılı olamayan ve sıralamaya giremeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yeri
ve saatini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava
ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.
Sözlü sınavda adaylar
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her
biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden
verdikleri puanların ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması zorunludur.
Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı
sırasını oluşturur.
Sınav sonuçlarına açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde
yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminden itibaren itiraz, sınav komisyonu tarafından
en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde
yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralaması;
başvuru yapılan alan için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla
yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına
başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.
Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl
süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları
sona erer.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
ATAMA
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı Giriş sınavında başarılı olan adaylar, Ankara İl’inde görev yapmak üzere Bakanlık
merkez teşkilatına atanacaktır.
b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav
sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Bunlar hiçbir hak talep edemez.
c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal
edilir.
d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde
sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların
yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o alan için belirlenen başarı sırasına
göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.
e) Bir alan için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer
alanların yedekleri arasından giriş sınavı puanı dikkate alınmak suretiyle boş kalan
kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır.
-DİĞER HUSUSLAR
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında
bulunduracaktır.
b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
ç) 16/09/2022 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar onaylanmayan başvurular dikkate
alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer
aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
İlan olunur.
 

İletişim Bilgileri
Adres:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55
Faks : 0 (312) 425 04 43
Mail : [email protected]   

Hazine ve Maliye Bakanlığı 40 Personel Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*