Reklam

Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru İtfaiye Eri

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alınacaktır.

Reklam

Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı, Tokat Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru, İtfaiye Eri Alımı, Yapılacağı Açıklandı. Başvurular  25.08.2022 – 31.08.2022 tarihleri
arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında)

Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru İtfaiye Eri

Reklam

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı, İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2-)BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı, İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden,
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin
15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına
başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan
fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun
olmaları,
f) Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta
Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az (B) sınıfı ve İtfaiye Eri
kadrolarına başvuran adaylar için en az (B ve C) sınıfı belgesine sahip olmak,
g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3-)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Belediyemizden veya Belediyemiz http://hasanseyh.bel.tr/ internet
adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını
sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

4-)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

http://hasanseyh.bel.tr/ Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25.08.2022 – 31.08.2022 tarihleri
arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) yukarıda sayılan
belgeler ile birlikte, belediyemiz personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere
Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı, Hasanşeyh Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4
Reşadiye/TOKAT) adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat
ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
a) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 02.09.2022 tarihinde belediyemiz
www.hasanseyh.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. (Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
f) Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir.
6-)SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için Sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup,
sözlü sınavlar 07.09.2022 tarihinde, uygulamalı sınavlar 08.09.2022 tarihinde Hasanşeyh
Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/TOKAT)
adresinde yapılacaktır. Tüm sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı
sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.  Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
•Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
•Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
•657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
•Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav;
Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7) SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; Zabıta Memuru sınavında sözlü sınavın %50’si, uygulamalı
sınavın %50’si, İtfaiye Eri sınavında sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması
şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin
internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin
bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
Hasanşeyh Belediye Başkanlığı

Hasanşeyh Belediyesine Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı , Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam
Reklam
*