Reklam

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Yapılacaktır.

Tokat ili Hasanşeyh Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alınacaktır.

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Zabıta Memuru, Hakkında Nitelikler

 • Lojistik, Seracılık, Arıcılık,
  Organik Tarım, önlisans
  programlarının birinden
  mezun olmak,
  En az (B) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak,
 • KPSS P93 En az 60 puan
 • Herhangi bir önlisans
  programından mezun olmak,
  En az (B) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak,

2-) İtfaiye Eri, Hakkında Nitelikler

 • Çalışma Ekonomisi ve
  Endüstri İlişkileri, Uluslararası
  Ticaret ve İşletmecilik,
  Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  Yönetimi
  lisans programlarının birinden
  mezun olmak
  En az (C) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak,
 • KPSS P3 En az 60 puan
 • Herhangi bir Lisans
  programından mezun olmak,
  En az (B) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak,
 • Herhangi bir ortaöğretim
  Kurumundan (lise veya dengi
  okul) mezun olmak,
  En az (B) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak,

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer
alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma
ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce
yapılacaktır,
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta
Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az (B) sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına
başvuran adaylar için en az (B ve C) sınıfı belgesine sahip olmak,
g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Belediyemizden veya Belediyemiz www.hasanseyh.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı
yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 25.08.2022 – 31.08.2022 tarihleri
arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) yukarıda sayılan
belgeler ile birlikte, belediyemiz personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere
Hasanşeyh Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/
TOKAT) adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
a) Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
b) Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Reklam

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
c) Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip, 02.09.2022 tarihinde belediyemiz www.hasanseyh.bel.tr adresinde
ilan edilecektir.
d) Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. (Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
e) Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
f) Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için Sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup,
sözlü sınavlar 07.09.2022 tarihinde, uygulamalı sınavlar 08.09.2022 tarihinde Hasanşeyh
Belediyesi (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/TOKAT)
adresinde yapılacaktır. Tüm sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar
aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav;
Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi
ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Reklam

7- SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir.
Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; Zabıta Memuru sınavında sözlü sınavın %50’si, uygulamalı
sınavın %50’si, İtfaiye Eri sınavında sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin
internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Memur Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*