Reklam

Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı

Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, Olacağı İlan Üzerinden Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, Yapılacaktır.

Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı,Hakkari ili Yüksekova Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair
Sınav ve Atama Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) Mühendis, Hakkında Nitelikler

 • Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, Lisans düzeyinde eğitim
  veren fakültelerin İnşaat
  Mühendisliği
  Bölümünden mezun
  olmak.
  -En az (B) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak.
 • P3 En az 70 puan
 • Erkek/Kadın
 • -Lisans düzeyinde eğitim
  veren fakültelerin Çevre
  Mühendisliği
  Bölümünden mezun
  olmak.
  -En az (B) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak.
 • Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, -Lisans düzeyinde eğitim
  veren fakültelerin
  Makine Mühendisliği
  Bölümünden mezun
  olmak.
  -En az (B) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak.
 • Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, -Lisans düzeyinde eğitim
  veren fakültelerin
  Elektrik veya Elektronik
  Mühendisliği
  Bölümünden mezun
  olmak.
  -En az (B) sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, Yüksekova Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir;
a) Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, Türk vatandaşı olmak,
b) Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.yuksekova.bel.tr resmi internet
adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı
yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 24.08.2022 – 26.08.2022
tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Esenyurt
Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 266/A Yüksekova/HAKKARİ adresine müracaatlarını
yapabileceklerdir.
a) Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] e-posta adresine
gönderilecektir.
b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Yüksekova Belediyesi (Esenyurt Mahallesi
İpekyolu Caddesi No: 266/A Yüksekova/HAKKARİ) adresine gönderilebilecektir. (Geciken
postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
d) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Reklam

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

1) Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava
çağrılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı
başvurularının değerlendirilmesine müteakip 31/08/2022 tarihinde belediyemizin
https://www.yuksekova.bel.tr/ resmi internet sayfasından ve Belediyemiz ilan panosunda ilan
edilecektir.
3) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
4) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
5) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
6) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü sınav 07/09/2022 tarihinde Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No: 266/A
Yüksekova/Hakkari adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü sınav, aynı
gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav;
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki
ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Sınavda değerlendirme;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere
toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
b) Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin https://www.yuksekova.bel.tr/ internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

Reklam

Hakkari Yüksekova Belediyesi Memur Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*