Reklam

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı

2020 yılı KPSS puanı esas alınarak 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni memur alımı yapılacaktır.

Reklam

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı,  (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 10 uncu dereceli 2 ve 9 uncu dereceli 4 kadro olmak üzere toplam 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapılacaktır.  Başvurular 07/11/2022 tarihinde başlayıp, 11/11/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ne Demek? Veri hazırlama ve kontrol işletmeni; kendisine teslim edilen evrakların bilgisayar ortamına aktarılması, düzenlenmesi, arşivlenmesi ve verilerin doğruluğunun kontrol edilmesinden sorumludur. Kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilir,

Başvuru Yeri ve Şekli 

Adayların https://www.hsk.gov.tr/ internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu”nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle
gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA)
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Başvurular 07/11/2022 tarihinde başlayıp, 11/11/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona
erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 30 aday arasına girenler
uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama sınavı 19/11/2022 Cumartesi
günü saat 09:00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar
www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 28/11/2022 tarihinde
saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Şartları 

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik

48 inci maddesinde belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 11/11/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş
şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı
yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu
olanlar),
3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet
bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da
bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli
Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo
ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin
müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak
veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
7- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70
puan almış olmak,
8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler  

1-Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı İş talep formu, https://www.hsk.gov.tr/ internet adresinden temin edilecektir.)
2- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının
adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya
da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Noter
tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların
getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından lise diploma
örneği ile birlikte başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği, (Noter tarafından
veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği
belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

Reklam

 Diğer Hususlar
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

“2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle
gerekli belgelerle birlikte şahsen elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan
müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, uygulama sınavına ve sözlü
sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olanlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk
ilgili adaya ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.
Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı başvuru belgeleri
kabul edilmeyecektir.
Uygulama ve sözlü sınava katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste www.hsk.gov.tr adresinden
tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi
bir bildirimde bulunulmayacaktır.
V) Başvuruların Değerlendirilmesi
Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön lisans
mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek
puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 30 aday uygulama
sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı
puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre
ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye
hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.
Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları taşıyan
adaylar, sözlü sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları
taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.
VI) Uygulama Sınavı
Adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen bir metnin
imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması şeklinde
gerçekleştirilecektir.
Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan önce Kurulun
www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak
verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada
yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde
verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle
tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.
Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle
yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.

 Sözlü Sınav
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı Uygulama sınavında başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar için; Sözlü sınav;
a) İlgilinin yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Reklam

 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı Uygulama sınavı yapılan pozisyonlar için sözlü sınavda başarılı olanların merkezi sınav (KPSS)
puanının % 40’ı, uygulama sınavı puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle
değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde
KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
Nihai Başarı Listesi ve İlanı
Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi
düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile
gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların
veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek
adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.
Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının
anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması
yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Duyurulur.  

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Memur Alımı

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*