Reklam

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı

2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 27 Memur Alımı Yapılacağını Duyuruldu.

Reklam

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, İlanı Duyuruldu. Lise Mezunu Memur Alımı, Yapılacaktır.  Başvurular 30/05/2022 tarihinde başlayıp, 03/06/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alımı, Toplamda 27 Memur alımı, yapılacaktır

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, İçin Başvuru Şartları Nelerdir? 

I) Başvuru Yeri ve Şekli
Adayların I) Başvuru Yeri ve Şekli
Adayların  https://www.hsk.gov.tr/h-kimler-ve-savcilar-kurulu-2022-yili-sozlesmeli-personel-alim-ilani internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş
Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru
adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA)
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Başvurular 30/05/2022 tarihinde başlayıp, 03/06/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona
erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde
iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının
5 katı olan 75 aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır.
Uygulama sınavı 11/06/2022 Cumartesi günü saat 09:00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında
yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar https://www.hsk.gov.tr/h-kimler-ve-savcilar-kurulu-2022-yili-sozlesmeli-personel-alim-ilani  adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında
başarılı olanlar için 21/06/2022 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında
sözlü sınav yapılacaktır.
Sözleşmeli şoför pozisyonu için yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki
aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS (B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5
katı olan 25 aday arasına girenler uygulama sınavına (direksiyon sınavı) katılmaya hak kazanacaktır.
Uygulama sınavı 11/06/2022 Cumartesi günü saat 11:00’de Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde
(Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/Ankara) yapılacak ve bu sınavda başarılı
olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 22/06/2022
tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.
Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için ise KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon
sayısının 5 katı olan 35 aday arasına girenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 22/06/2022 tarihinde
saat 13:00’den itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.
Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecektir. Birden
fazla pozisyona başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 03/06/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş
şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı
yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu
olanlar),
3- Sözleşmeli büro personeli için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu,
meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve
dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu
olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen
kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme
belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,
4- Sözleşmeli şoför pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde yapılan, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik
uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az
D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5- Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
8- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak
veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
9- Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise
mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
10- Sözleşmeli şoför ve hizmetli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise
mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,
11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Reklam

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, İçin Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Sözleşmeli büro personeli pozisyonu başvurusu için: 

Reklam

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı
1- İş talep formu, https://www.hsk.gov.tr/h-kimler-ve-savcilar-kurulu-2022-yili-sozlesmeli-personel-alim-ilani internet adresinden temin edilecektir)
2- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının
adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya
da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Noter
tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle
adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise diploma
örneği ile birlikte başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği, (Noter tarafından
veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların
getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.
Sözleşmeli şoför pozisyonu başvurusu için: 

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı
1- İş talep formu https://www.hsk.gov.tr/h-kimler-ve-savcilar-kurulu-2022-yili-sozlesmeli-personel-alim-ilani  internet adresinden temin edilecektir),
2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi,
4- Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi.
Sözleşmeli hizmetli pozisyonu başvurusu için: 

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı
1- İş talep formu https://www.hsk.gov.tr/h-kimler-ve-savcilar-kurulu-2022-yili-sozlesmeli-personel-alim-ilani internet adresinden temin edilecektir),
2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.
IV) Diğer Hususlar
Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı
İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte şahsen
elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, uygulama sınavına ve sözlü
sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olanlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk
ilgili adaya ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sözlü sınav başvuru belgeleri kabul
edilmeyecektir.
Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru
belgeleri kabul edilmeyecektir.
Uygulama ve/veya sözlü sınavına katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste
adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alım,için Başvuruların Değerlendirilmesi 

1- Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans
mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için
ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan
sıralamasına tabi tutulacaktır.
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 75 aday uygulama
sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı
puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre
ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye
hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.
Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları taşıyan
adaylar, sözlü sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları
taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.
2- Sözleşmeli şoför pozisyonu için müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans mezunları
için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise
KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan
sıralamasına tabi tutulacaktır.
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 25 aday uygulama
sınavına (direksiyon sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile
aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına
göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava
girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.
Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları taşıyan
adaylar, sözlü sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları
taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.
3- Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans mezunları
için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise
KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan
sıralamasına tabi tutulacaktır.
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 35 aday sözlü sınava
katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da
uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan
tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara
ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.
Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşımadığı tespit edilen
adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alım, Uygulama Sınavı 

Sözleşmeli büro personeli için uygulama sınavı; adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin
ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak
bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir.
Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan önce Kurulun
www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak
verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada
yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde
verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle
tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.
Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle
yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.
Sözleşmeli şoför için uygulama sınavı; adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç
kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, Sözlü Sınav 

Sözleşmeli büro personeli ve sözleşmeli şoför uygulama sınavında başarılı olup sözlü sınava
girmeye hak kazananlar ile hizmetli pozisyonu için;
Sözlü sınav;
a) İlgilinin yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
VIII) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Uygulama sınavı yapılan pozisyonlar için sözlü sınavda başarılı olanların merkezi sınav (KPSS)
puanının % 40’ı, uygulama sınavı puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si;
Uygulama sınavı yapılmayan pozisyonlar için ise merkezi sınav (KPSS) puanının %60’ı, sözlü sınav
puanının %40’ı alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı
başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, Nihai Başarı Listesi ve ilanı 

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi
düzenlenerek Kurulun https://www.hsk.gov.tr/h-kimler-ve-savcilar-kurulu-2022-yili-sozlesmeli-personel-alim-ilani  internet adresinde ilan edilecektir.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile
gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların
veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek
adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.
Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının
anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması
yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Duyurulur. internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı, Giriş
Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru
adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA)
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Başvurular 30/05/2022 tarihinde başlayıp, 03/06/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona
erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde
iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının
5 katı olan 75 aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır.
Uygulama sınavı 11/06/2022 Cumartesi günü saat 09:00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında
yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında
başarılı olanlar için 21/06/2022 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında
sözlü sınav yapılacaktır.
Sözleşmeli şoför pozisyonu için yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki
aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS (B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5
katı olan 25 aday arasına girenler uygulama sınavına (direksiyon sınavı) katılmaya hak kazanacaktır.
Uygulama sınavı 11/06/2022 Cumartesi günü saat 11:00’de Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde
(Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/Ankara) yapılacak ve bu sınavda başarılı
olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 22/06/2022
tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.
Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için ise KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon
sayısının 5 katı olan 35 aday arasına girenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 22/06/2022 tarihinde
saat 13:00’den itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.
Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecektir. Birden
fazla pozisyona başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
II) Başvuru Şartları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 03/06/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş
şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı
yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu
olanlar),
3- Sözleşmeli büro personeli için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu,
meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve
dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu
olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen
kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme
belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,
4- Sözleşmeli şoför pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde yapılan, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik
uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az
D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5- Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
8- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak
veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
9- Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise
mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
10- Sözleşmeli şoför ve hizmetli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise
mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,
11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı,  Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

Sözleşmeli büro personeli pozisyonu başvurusu için:
1- İş talep formu, (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir)
2- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının
adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya
da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Noter
tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle
adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)
Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise diploma
örneği ile birlikte başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği, (Noter tarafından
veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların
getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.
Sözleşmeli şoför pozisyonu başvurusu için:
1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi,
4- Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi.
Sözleşmeli hizmetli pozisyonu başvurusu için:
1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,
3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, Diğer Hususlar 

Adayların https://www.hsk.gov.tr/h-kimler-ve-savcilar-kurulu-2022-yili-sozlesmeli-personel-alim-ilani  internet adresinde yer alan “2022 yılı Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı
İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte şahsen
elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, uygulama sınavına ve sözlü
sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olanlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk
ilgili adaya ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sözlü sınav başvuru belgeleri kabul
edilmeyecektir.
Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru
belgeleri kabul edilmeyecektir.
Uygulama ve/veya sözlü sınavına katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste https://www.hsk.gov.tr/h-kimler-ve-savcilar-kurulu-2022-yili-sozlesmeli-personel-alim-ilani
adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
V) Başvuruların Değerlendirilmesi
1- Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans
mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için
ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan
sıralamasına tabi tutulacaktır.
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 75 aday uygulama
sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı
puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre
ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye
hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.
Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları taşıyan
adaylar, sözlü sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları
taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.
2- Sözleşmeli şoför pozisyonu için müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans mezunları
için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise
KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan
sıralamasına tabi tutulacaktır.
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 25 aday uygulama
sınavına (direksiyon sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile
aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına
göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava
girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.
Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları taşıyan
adaylar, sözlü sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları
taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.
3- Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans mezunları
için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise
KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan
sıralamasına tabi tutulacaktır.
KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 35 aday sözlü sınava
katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da
uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan
tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara
ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.
Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşımadığı tespit edilen
adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.
VI) Uygulama Sınavı
Sözleşmeli büro personeli için uygulama sınavı; adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin
ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak
bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir.
Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan önce Kurulun
www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak
verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada
yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde
verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle
tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.
Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle
yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.
Sözleşmeli şoför için uygulama sınavı; adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç
kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
VII) Sözlü Sınav
Sözleşmeli büro personeli ve sözleşmeli şoför uygulama sınavında başarılı olup sözlü sınava
girmeye hak kazananlar ile hizmetli pozisyonu için;

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, Sözlü sınav 

a) İlgilinin yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
VIII) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Uygulama sınavı yapılan pozisyonlar için sözlü sınavda başarılı olanların merkezi sınav (KPSS)
puanının % 40’ı, uygulama sınavı puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si;
Uygulama sınavı yapılmayan pozisyonlar için ise merkezi sınav (KPSS) puanının %60’ı, sözlü sınav
puanının %40’ı alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı
başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, Nihai Başarı Listesi ve ilanı 

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi
düzenlenerek Kurulun https://www.hsk.gov.tr/h-kimler-ve-savcilar-kurulu-2022-yili-sozlesmeli-personel-alim-ilani  internet adresinde ilan edilecektir.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile
gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların
veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek
adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.
Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının
anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması
yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Duyurulur.  

Hâkimler Savcılar Kuruluna Memur Alımı, 27 Memur Alımı, İçin  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ    

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*