Reklam

GSB 4147 Personel Alımı Son Başvuru Yarın

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 4147 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu.

Reklam

GSB 4147 Personel Alımı Son Başvuru Yarın  Gençlik ve Spor Bakanlığına 4147 Personel Alımı, GSB PERSONEL PERSONEL ALIMI 2020 yılı KPSS B grubu
KPSS P3 puanı esas alınarak 300 Büro Personeli, KPSS P93 puanı esas alınarak 866 Koruma ve
Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 2981 Destek Personeli (Temizlik) alımı
yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 10 Eylül 2022 (10.00) – 15 Eylül 2022 (17.00) tarihlerinde 

GSB 4147 Personel Alımı Son Başvuru Yarın Hangi İllerde Alınacaktır.

GSB 4147 Personel Alımı Son Gün Yarın

GSB 4147 Personel Alımı Son Gün Yarın

GSB 4147 Personel Alımı Son Başvuru Yarın Şartlar Nelerdir? 

GSB 4147 Personel Alımı Son Gün Yarın

I- BAŞVURU ŞARTLARI
Gençlik ve Spor Bakanlığına 4147 Personel Alımı Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz
olması gerekmektedir.
A- Genel Şartlar
1) Gençlik ve Spor Bakanlığına 4147 Personel Alımı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul
ve yetim aylığı hariç)
5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç
edilmemiş olmak,
7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda
çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna
edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih
tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
B- Özel Şartlar
1)Gençlik ve Spor Bakanlığına 4147 Personel Alımı Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
a) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (15 Eylül 1987 ve sonrası
doğumlu olanlar),
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen
şartları taşımak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
d) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin
18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik
görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu
raporuna sahip olmak (15 Eylül 2021 tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları kabul
edilmeyecektir.),
e) Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya
15’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+20=90’dan fazla,
70-15=55’den az olmaması gerekmektedir.)
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya
engel durumu olmamak

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1) GSB 4147 Personel Alımı Son Başvuru Yarın Adaylar başvurularını, 10 Eylül 2022 (10.00) – 15 Eylül 2022 (17.00) tarihlerinde E- Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

2) Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini
başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan,
posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun
olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
5) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle
olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6) Adaylar, şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) pozisyon ve en
fazla 2 (iki) il için başvuru yapabilecektir

Reklam

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Gençlik ve Spor Bakanlığına 4147 Personel Alımı Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı
belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten
alınmış denklik belgesi,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından
alınmış onaylı hizmet belgesi.
4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin
18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik
görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu
raporu (15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporu),

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1)Gençlik ve Spor Bakanlığına 4147 Personel Alımı Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden
incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal
edilecektir.
2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan
başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan
edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da
yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve
doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de 60 (altmış) ve üzerinde
puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.
4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar
için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

V- YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ
1) Gençlik ve Spor Bakanlığına 4147 Personel Alımı Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş
günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire
Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak
ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.

VI- GÖREVE BAŞLAMA
1) Gençlik ve Spor Bakanlığına 4147 Personel Alımı Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi
imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı
mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar
yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
2) Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını
belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve
başlatılabilecektir.
3) Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan;
haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim
etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler,
belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar,
sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler,
sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit
edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip
yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili
KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4) Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek
diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir.

Reklam

VII- DİĞER HUSUSLAR
1) Gençlik ve Spor Bakanlığına 4147 Personel Alımı Bakanlık, başvuru ve yerleştirme sürecinin her aşamasında adaylar tarafından beyan
edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2) Yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirmeleri geçersiz sayılacak, sözleşme
yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
3) Yerleştirme ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve
Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4) Yerleştirme ile ilgili duyuruda yer almayan iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem
yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel
Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve
Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
6) Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VIII- İLETİŞİM
Gençlik ve Spor Bakanlığına 4147 Personel Alımı, Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere duyurulur.
GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   

GSB 4147 Personel Alımı Son Başvuru Yarın Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız. 

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*