Reklam

Gölcük Tersanesine Engelli İşçi Alımı

Millî Savunma Bakanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığına sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 10 Engelli İşçi Alımını Duyurdu.

Reklam

Gölcük Tersanesine Engelli İşçi Alımı, Millî Savunma Bakanlığı, sürekli işçi Alımı,  toplam 10 (on) engelli işçi alınacaktır.  Türkiye İş Kurumu, internet sitesinde yayımlanmakta olup ilana başvuracak adayların, 30 Mayıs 2022 – 03 Haziran 2022 tarihleri arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu, aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Başvuru Linklerine Aşağıdan Ulaşabilirsiniz. 

Gölcük Tersanesine Engelli İşçi Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

3 (üç) Tabldot Aşçısı, 5 (beş) Genel Alan Temizleme Görevlisi   (Aşçı), 2 (iki) Bulaşıkçı (Bulaşıkçı-Sofracı), 

1- Aşçı Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

 

Gölcük Tersanesine Engelli İşçi Alımı, Talebe Başvuru Yapılabilecek Eğitim Durumu ile Eğitim Bölümüne Ait Alan ve Dallar

a) Mesleki Eğitim Veren Orta Öğretim Kurumlarının (Lise)

1.  Aşçılık Bölümü

Advertisement. Scroll to continue reading.

2.  Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanın;

Reklam

A) Mutfak Dalı,

B) Aşçılık Dalı,

C) Yiyecek İçecek Hizmetleri Dalı (2021 Yılı Ve Sonrası Mezunu Olanlar İçin) mezunu olmak.

b) İlkokul, Ortaokul ve Düz Lise mezunu olup 3308 sayılı  MEB onaylı Aşağıda Belirtilen Ustalık Belgelerine Sahip Olmak

1. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanın;

A) Aşçılık Dalı,

B) Kasaplık Dalı,

c) Aşağıda belirtilen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4)

Gölcük Tersanesi Komutanlığı ”Çok Tehlikeli” sınıfa mensup bir işyeridir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Aşçı meslek branşına müracaat edecek olan engelli işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak, Aşağıda belirtilen engelli grupları değerlendirmeye alınabilecektir.
 • Hafif İşitme Engelli (%40-%60 arası) olmak.
 • Hafif Görme Engelli (%40-%60 arası, (Âmâ hariç)) olmak
 • Hafif Ortopedik Engelli (%40-%60 arası),(uzuv kaybı olmamak) olmak. (Yapacağı işin niteliğine bağlı olarak; ortopedik, görme ve işitme engel gruplarından %61 ve üzeri raporu olması durumunda başvurusu kabul edilmeyecektir).
 • Epilepsi rahatsızlığı olmayan
 • Nörolojik engeli olmayan.
 • İç Hastalıkları(Bulaşıcı hastalık) engeli olmayan.

Aranan Diğer Nitelikler;

09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 3’ncü ve 4’ncü maddeleri gereğince;

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. Başvurunun son tarihi itibarıyla ilanda belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibari ile ilanda belirtilen mesleki yeterlilik/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (mesleki yeterlik belgesi veya ustalık belgesini hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlarda başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir. “En az İlkokul en fazla Lise mezunu olmak kaydıyla daha yüksek eğitimli (MYO, Ön lisans, Lisans ve daha üstü) aday adaylarının müracaatları kabul edilmeyecektir).
 3. Türk Ceza Kanunun 53’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmuş olmamak ve Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 4. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 5. Engellilerin, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuna sahip olmak,
 6.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Aşçı meslek branşına müracaat edecek olan engelli işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları tam teşekkül Devlet Hastanelerinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.
 7. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.
 8. Aday adaylarının bilgilerinin Kurum tarafından işyerimize bildirilmesini müteakip, iletişim adres ve telefonları değişenlerin söz konusu değişikliklerini işyerimize yazılı olarak bildirme sorumluluğu aday adaylarına/ adaylara ait olacaktır. Aksi halde tüm işlemler Kurum tarafından bildirilen adres ve telefonlar üzerinden yürütülecektir.

DİĞER ÖZEL HUSUSLAR:

 1. Kura çekilişi; Açık iş gücü talebine başvuran aday sayısı alım yapılacak personel miktarının 4 (dört) katından fazla olması durumunda, MSB Gölcük Tersanesi Komutanlığı İşçi Yemekhanesinde (Donanma Cad.No:1 Kız Meslek lisesi B kapı Yuvaya Dönüş) 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat: 10.00’da noter huzurunda, kamera ile kayıt altına alınarak yapılacaktır. Kura çekimine katılmak isteyen işçi adayları anılan tarih ve saatte bahse konu mahalde hazır bulunabiliriler (kura çekimine katılmak mecburi değildir). Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığı resmi internet ”personeltemin.msb.gov.tr” adresi “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
 2. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp/taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrol tarihleri ve yerleri MSB resmi internet ”personeltemin.msb.gov.tr”   adresi “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır.
 3. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılamaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığı resmi internet ”personeltemin.msb.gov.tr” adresi “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır,
 4. İşyerimizce yapılacak sınavları kazanmış olsalar bile yukarıdaki şartları taşımayan ve Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımayan adaylar işe başlatılmaz ve başlatılmaları için herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

2-Bulaşıkçı Alımı, (Stevard) İçin Şartlar Nelerdir?

Gölcük Tersanesine Engelli İşçi Alımı, Talebe Başvuru Yapılabilecek Eğitim Durumu ile Eğitim Bölümüne Ait Alan ve Dallar

a) Mesleki Eğitim Veren Orta Öğretim Kurumlarının (Lise)

1. Servis/Servis Hizmetleri/Turizm-Servis Bölümü

2.Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri Alanın;

A.) Servis Dalı Mezunu Olmak.

Reklam

b) İlkokul, Ortaokul ve Düz Lise mezunu olup 3308 sayılı  MEB onaylı Aşağıda Belirtilen Ustalık Belgelerine Sahip Olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

1.Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı,

A.) Servis Dalı

c) Aşağıda belirtilen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

12UY0093-3 Servis Görevlisi (Seviye-3)

12UY0093-4 Servis Görevlisi (Seviye-4)

12UY0093-5 Servis Görevlisi (Seviye-5)

Gölcük Tersanesi Komutanlığı ”Çok Tehlikeli” sınıfa mensup bir işyeridir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Bulaşıkçı (Stevard) meslek branşına müracaat edecek olan engelli işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak, Aşağıda belirtilen engelli grupları değerlendirmeye alınabilecektir.
 • Hafif İşitme Engelli (%40-%60 arası) olmak.
 • Hafif Görme Engelli (%40-%60 arası, (Âmâ hariç)) olmak
 • Hafif Ortopedik Engelli (%40-%60 arası),(uzuv kaybı olmamak) olmak. (Yapacağı işin niteliğine bağlı olarak; ortopedik, görme ve işitme engel gruplarından %61 ve üzeri raporu olması durumunda başvurusu kabul edilmeyecektir).
 • Epilepsi rahatsızlığı olmayan
 • Nörolojik engeli olmayan.
 • İç Hastalıkları(Bulaşıcı hastalık) engeli olmayan.

Aranan Diğer Nitelikler;

09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 3’ncü ve 4’ncü maddeleri gereğince;

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. Başvurunun son tarihi itibarıyla ilanda belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibari ile ilanda belirtilen mesleki yeterlilik/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (mesleki yeterlik belgesi veya ustalık belgesini hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlarda başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir. “En az İlkokul en fazla Lise mezunu olmak kaydıyla daha yüksek eğitimli (MYO, Ön lisans, Lisans ve daha üstü) aday adaylarının müracaatları kabul edilmeyecektir).
 3. Türk Ceza Kanunun 53’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmuş olmamak ve Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 4. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 5. Engellilerin, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuna sahip olmak,
 6.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Bulaşıkçı (Stevard) meslek branşına müracaat edecek olan engelli işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları tam teşekkül Devlet Hastanelerinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.
 7. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.
 8. Aday adaylarının bilgilerinin Kurum tarafından işyerimize bildirilmesini müteakip, iletişim adres ve telefonları değişenlerin söz konusu değişikliklerini işyerimize yazılı olarak bildirme sorumluluğu aday adaylarına/ adaylara ait olacaktır. Aksi halde tüm işlemler Kurum tarafından bildirilen adres ve telefonlar üzerinden yürütülecektir.

DİĞER ÖZEL HUSUSLAR:

 1. Kura çekilişi; Açık iş gücü talebine başvuran aday sayısı alım yapılacak personel miktarının 4 (dört) katından fazla olması durumunda, MSB Gölcük Tersanesi Komutanlığı İşçi Yemekhanesinde (Donanma Cad.No:1 Kız Meslek lisesi B kapı Yuvaya Dönüş) 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat: 10.00’da noter huzurunda, kamera ile kayıt altına alınarak yapılacaktır. Kura çekimine katılmak isteyen işçi adayları anılan tarih ve saatte bahse konu mahalde hazır bulunabiliriler (kura çekimine katılmak mecburi değildir). Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığı resmi internet ”personeltemin.msb.gov.tr” adresi “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
 2. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp/taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrol tarihleri ve yerleri MSB resmi internet ”personeltemin.msb.gov.tr”  adresi “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır.
 3. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılamaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığı resmi internet ”personeltemin.msb.gov.tr” adresi “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır,
 4. İşyerimizce yapılacak sınavları kazanmış olsalar bile yukarıdaki şartları taşımayan ve Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımayan adaylar işe başlatılmaz ve başlatılmaları için herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

3-Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı  Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Gölcük Tersanesine Engelli İşçi Alımı, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ”Çok Tehlikeli” sınıfa mensup bir işyeridir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı meslek branşına müracaat edecek olan engelli işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak, Aşağıda belirtilen engelli grupları değerlendirmeye alınabilecektir.
 • Hafif İşitme Engelli (%40-%60 arası) olmak.
 • Hafif Görme Engelli (%40-%60 arası, (Âmâ hariç)) olmak
 • Hafif Ortopedik Engelli (%40-%60 arası),(uzuv kaybı olmamak) olmak. (Yapacağı işin niteliğine bağlı olarak; ortopedik, görme ve işitme engel gruplarından %61 ve üzeri raporu olması durumunda başvurusu kabul edilmeyecektir).
 • Epilepsi rahatsızlığı olmayan
 • Nörolojik engeli olmayan.

Aranan Diğer Nitelikler;

09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 3’ncü ve 4’ncü maddeleri gereğince;

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. Başvurunun son tarihi itibarıyla ilanda belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibari ile ilanda belirtilen mesleki yeterlilik/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (mesleki yeterlik belgesi veya ustalık belgesini hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlarda başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir. “En az İlkokul en fazla Lise mezunu olmak kaydıyla daha yüksek eğitimli (MYO, Ön lisans, Lisans ve daha üstü) aday adaylarının müracaatları kabul edilmeyecektir).
 3. Türk Ceza Kanunun 53’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmuş olmamak ve Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 4. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 5. Engellilerin, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuna sahip olmak,
 6.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı meslek branşına müracaat edecek olan engelli işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları tam teşekkül Devlet Hastanelerinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde ise müracaatları kabul edilmeyecektir.
 7. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.
 8. Aday adaylarının bilgilerinin Kurum tarafından işyerimize bildirilmesini müteakip, iletişim adres ve telefonları değişenlerin söz konusu değişikliklerini işyerimize yazılı olarak bildirme sorumluluğu aday adaylarına/ adaylara ait olacaktır. Aksi halde tüm işlemler Kurum tarafından bildirilen adres ve telefonlar üzerinden yürütülecektir.

DİĞER ÖZEL HUSUSLAR:

 1. Kura çekilişi; Açık iş gücü talebine başvuran aday sayısı alım yapılacak personel miktarının 4 (dört) katından fazla olması durumunda, MSB Gölcük Tersanesi Komutanlığı İşçi Yemekhanesinde (Donanma Cad.No:1 Kız Meslek lisesi B kapı Yuvaya Dönüş) 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat: 10.00’da noter huzurunda, kamera ile kayıt altına alınarak yapılacaktır. Kura çekimine katılmak isteyen işçi adayları anılan tarih ve saatte bahse konu mahalde hazır bulunabiliriler (kura çekimine katılmak mecburi değildir). Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığı resmi internet ”personeltemin.msb.gov.tr” adresi “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
 2. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp/taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrol tarihleri ve yerleri MSB resmi internet ”personeltemin.msb.gov.tr” adresi “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır.
 3. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılamaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığı resmi internet ”personeltemin.msb.gov.tr” adresi “Duyurular” kısmından yayımlanacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır,
 4. İşyerimizce yapılacak sınavları kazanmış olsalar bile yukarıdaki şartları taşımayan ve Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımayan adaylar işe başlatılmaz ve başlatılmaları için herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

İLETİŞİM:

Gölcük Tersanesi Komutanlığı      Gölcük/KOCAELİ

Tel: 0 262 414 66 01-10 / Dahili: 4150 – 4153 – 4163

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak direk ulaşabilirsiniz. Bir diğer yol ise; İŞKUR kullanıcı bilgileriniz
veya e-devlet şifreniz ile İŞKUR sitesine girdikten sonra; İş İlanları sekmesine tıklayınız. Aşağıdaki Resim’deki gibi yazaraktan Başvuru Yapabilirsiniz.

Gölcük Tersanesine Engelli İşçi Alımı

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*