Reklam

Giresun Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Giresun Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı, Giresun Üniversitesine 5 sözleşmeli personel alımı yapılacağı Açıklandı. 

Giresun Üniversitesine Sözleşmeline Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Giresun Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

Giresun Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1. Giresun Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,
başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
5. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
6. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde
puan almış olmak.
7. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla
başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler
başvuruda bulunamaz.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam
teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak
kazanma durumunda istenecektir.)
11. 03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya
hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

DESTEK PERSONELİ (KALORİFERCİ/TEMİZLİK) UNVANINA BAŞVURACAKLARDA
ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Destek Personeli (Kaloriferci/Temizlik) pozisyonu tercih edecek adayların ısıtma
hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer
görevleri yerine getirecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER 

Giresun Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (https://www.giresun.edu.tr/  yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar)
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla
yapılacaktır. Fax, e-posta ve internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli
başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar
başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz
sorumlu değildir.)
İlan Tarihi : 10.10.2022
Başvuru Tarihi : 10.10.2022
Son Başvuru Tarihi : 24.10.2022
Sonuçların İlanı : 31.10.2022
Giresun Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı İstenilen Belgeler : Aşağıdaki tüm belgelerin okunaklı ve net olması, üzerlerinde silinti ve kazıntı olmaması gereklidir.
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
https://www.giresun.edu.tr/2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul
edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tecil veya Muafiyet Belgesi.
8. Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge
oluştur seçeneği kullanılmalı (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.

Advertisement. Scroll to continue reading.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Giresun Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile
işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim
tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.
Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit
olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük
olan adaya öncelik tanınacaktır.
KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya
adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (her
kadro sayısı için 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır.
Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır.
Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde ilan
edildiği tarihten 7 (yedi) gün içinde göreve başlayıp başlamayacağını dilekçe ile Giresun
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday,
atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Aynı şart yedek listeye sıra geldiğinde de geçerlidir.)
Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan
vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurması gerekmektedir.
03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan
adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem
yürütülecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme
yapma hakkına sahiptir.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka
bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

Giresun Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı,
İletişim Adresi: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Güre Mah.
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 48 28200 Merkez/GİRESUN
Detaylı Bilgi İçin: 0454 310 10 00 / 1161-1167-1067-1065

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Giresun Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı , BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.    

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*