Reklam

Geyve Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 6 zabıta memuru alınacaktır.

Reklam

Geyve Belediyesine Zabıta Memuru Alımı , Belediyeye Memur Alımı Yapılacağı Duyuruldu .Başvurular 12.12.2022 – 16.12.2022 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında

 

Geyve Belediyesine Zabıta Memuru Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Geyve Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Geyve Belediyesine Zabıta Memuru Alımı İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) Geyve Belediyesine Zabıta Memuru Alımı  İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların
karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-) 10 kg.dan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik
kısmında belirtilen en az (A) veya (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

Reklam

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Geyve Belediyesine Zabıta Memuru Alımı Başvuru sırasında adaylar; 
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(http://www.geyve.bel.tr) temin edeceklerdir.  https://www.geyve.bel.tr/Detay/zabita-alimi-basvuru-formu.html 

Advertisement. Scroll to continue reading.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). 

Reklam

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ  

Geyve Belediyesine Zabıta Memuru Alımı Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(http://www.geyve.bel.tr) temin edeceklerdir.  https://www.geyve.bel.tr/Detay/zabita-alimi-basvuru-formu.html  Yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;
1. Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 12.12.2022 – 16.12.2022 tarihleri arasında saat
17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Camikebir Mahallesi Cumhuriyet
Meydanı Belediye Hizmet Binası No: 8 Geyve / SAKARYA adresinde Geyve Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3.Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
1. T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına
göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı
oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip 28.12.2022 tarihinde Belediyemizin (http://www.geyve.bel.tr) resmi internet
sayfasından ilan edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri
ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde
belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak
kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
3
7. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Geyve Belediyesine Zabıta Memuru Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav 17.01.2023 tarihinde saat 10.00 da başlamak üzere Geyve İlçe Kapalı Spor
Salonu ve Geyve Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde
bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi
özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav;100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı
hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda
başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve
asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin
internet (http://www.geyve.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini
alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır
ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

Reklam

Geyve Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

Duyuruya İlişkin Dosyaları İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Haşim kaya says:

    Ast subayım zabıtaya geçmek istiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*