Reklam

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1017 Sürekli İşçi Alımı Yapılacağı Duyuruldu.

Reklam

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı, Kura,İle Temizlik görevlisi meslek kolunda 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli
işçi ve 106 eski hükümlü olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08 – 12 Ağustos 2022 tarihlerinde Arasında. 

1017 Sürekli İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,
Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
h) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
i) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
j) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
k) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
l) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
m) Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya
Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak,
n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde
tanımlandığı şekilde engelli olmak,
B- ÖZEL ŞARTLAR
1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
 Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi
(12 Ağustos 2022) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
 Adayların başvurularının, başvuru yaptığı pozisyon ve meslek koluna uygun olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1)Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı için başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=d70ff5f9-e50d-4fdd-85ea-89a9cb44258b veya Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08 – 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir.
Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.
2) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyerine başvuru yapabilecektir.
3) Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri
adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların
başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden
yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin
karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri
Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili
ilana başvuruları alınabilecektir.
4) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayın kendisi sorumlu olacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ”KURA” ÇEKİMİ VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

1) Temizlik görevlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi
üzerinden başvuran ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler
Bakanlığımıza gönderilecektir.
2) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve kura çekimine dahil olacak nihai listede yer
alan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan
adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra
Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.
4) Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini
izleyebilecektir.
5) Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan
edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını
başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.
 Temizlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;
a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya
mezuniyet belgesi,
b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)
6) İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları
taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adaylar Bakanlığımız
(www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 

1) 1017 Sürekli İşçi Alımı, Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek
tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.
2) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı, Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız  internet sitesinde daha sonra ilan
edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)
b) Genel kültür, (40 puan)
c) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş
olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele
zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme
gücü ile Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise
Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.
5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında
bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya
pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
7) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı, Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak
mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde başvuru yaptığı meslek kolu ve pozisyon için
belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik
yapılabilecektir.
8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt
yapılmayacaktır.
10) Sözlü sınav esnasında ihtiyaç duyulması halinde adayların sorulan sorulara verdiği cevaplarını
yazması talep edilebilecektir. Verilen cevapların yazılması ise yazılı sınav mahiyeti taşımamaktır.
11) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı, Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı
en yüksek adaydan başlanarak meslek kolu-pozisyon-cinsiyete göre her bir kadro için ilan edilen kontenjan
sayısına göre belirlenecektir.
3) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl
aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.
4) Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla öğrenimi daha yüksek olana ve doğum tarihi önce
olana öncelik verilecektir.
5) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan
almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.
6) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız
(www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7) Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atandıktan sonra herhangi bir sebeple işten
ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bir sonraki alım ilan tarihine
kadar yerleştirme yapılacaktır.
VI- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1)1017 Sürekli İşçi Alımı, Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek
olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
2) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş
günü içinde Sınav Kuruluna şahsen itiraz yapılabilecektir.
3) Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara
bağlanarak nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir.
4) T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, e-mail ve faksla yapılan itiraz
ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VII- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle meslek kolu-pozisyon-cinsiyete göre ilan
edilen her bir kadro sayısı kadar adayın, başvurduğu kadroya yerleştirmesi yapılacaktır.
2) Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha
sonra ilan edilecektir.

3) Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili İl Müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra
belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular
dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti
nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi,
doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim
edebileceklerdir.
4) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının
sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
5) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını
belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.
6) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, atandıktan sonra herhangi bir sebeple işten
ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını
taşımadığı tespit edilenlerin yerine bir sonraki alım ilan tarihine kadar yedek listeden atama yapılacaktır.
7) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün
içerisinde fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adaylar
hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
8) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı
halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
9) Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan kadroya, aynı usul ile
başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılabilecektir. Sınav sonuçları
müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli olacaktır.
10) İşe alınacak işçilerden, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
11) Şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece
sonlandırılabilecektir.
VIII – DİĞER HUSUSLAR
1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  İstihdam edilecek sürekli işçi personelin çalışma saatleri ilgili birimlerce mevzuat çerçevesinde
belirlenecektir.
2) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  Bakanlık sürekli işçi alım sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
3) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  Alıma ilişkin bütün süreçlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere,
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
4) 1017 Sürekli işçi alımı, ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat
sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5) Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı,  Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya
Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
IX- İLETİŞİM
1017 Sürekli İşçi Alımı, Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere duyurulur
GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam
Reklam

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 İşçi Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*