Reklam

Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı

2020 KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacaktır

Reklam

Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı,  Kamu personeli 1200 sözleşmeli personel alımı için İlan Yayınladı.1200 Personel Alımı 81 ilde Alımlar Yapacağı Duyuruldu Adaylar başvurularını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde arasında.

Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı Hangi İler’de Alımlar Yapılacaktır? 

Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı

Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı

Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı

I- BAŞVURU ŞARTLARI
Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı  Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci
alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih
tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

Adaylar başvurularını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik
ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde
belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya
şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul
edilmeyecektir.
Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
sorumlu olacaktır.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle
değişiklik yapılmayacaktır.
Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup
ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve
arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta
iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme
süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

Reklam
Reklam

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA
Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından
herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı
belirlenecektir.
Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav
tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında
bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport
dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak belge ile
ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde
belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek
adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.
Cinsiyete göre her bir grup ve il için, sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen
pozisyon sayısı kadar aday asıl ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Sözlü sınav puanlarının eşit
olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik
verilecektir.
Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak,
müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak
teşkil etmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ 

Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı Adaylar sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü
içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği
posta adresine bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı,
imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Reklam

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA
Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her bir grup ve il
için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu ile yerleştirmesi yapılacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesini imzalayıp görevine
başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan
göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri
halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.
Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler,
yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit
edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın
sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini
feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit
edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar
her bir il ve grup için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili sözlü sınav puanı en yüksek yedek adaydan
başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler
yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

 DİĞER HUSUSLAR
Gençlik Spor Bakanlığına 1200 Personel Alımı Yurt yönetim personeli 24 saat esasına göre hizmet veren Bakanlığımız taşra teşkilatına bağlı yurt
müdürlüklerinde görev yapacak olup çalışma saatleri ilgili birimlerce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.
Bakanlık başvuru, sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
Başvuru, sınav ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu
tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir.
Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan
tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı
dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları
gerekmektedir.
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere duyurulur
GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.    

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*