Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığına Tekniker pozisyonu için toplam 14 (on dört) sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı Faklı İllerde Faklı meslek Dallarında 14 (on dört) sözleşmeli Tekniker  Alımı Yapılacağı Duyuruldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı Teknikr Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı

I – SINAVA İLİŞKİN BELGELER 

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”
ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak
suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Tekniker pozisyonu için toplam 14 (on dört) sözleşmeli
personel alınacaktır.

Sözlü sınava katılma Şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği
görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate
alınarak, KPSS P93 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P93 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Reklam

II – SINAV TARİHİ VE YERİ 

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı – Sözlü sınav 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden önce Başkanlığımız internet sitesinde
(http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 

Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel
şartlar aranır.
Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı Genel şartlar
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
Şartları taşımak,
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş ) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans)
katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
Özel Şartlar
Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;
 Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri,
Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
– Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;
 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, inşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun
olmak,
– Tekniker (iklimlendirme) pozisyonu için;
 iklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve
Havalandırma, iklimlendirme Teknolojisi, iklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön
lisans programlarının birinden mezun olmak,
– Tekniker (Tesisat) pozisyonu için;
 Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve
Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans
programlarının birinden mezun olmak,
– Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;
 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Reklam

IV – SINAV BAŞVURUSU 

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı – Başvurular; 13 Aralık 2022 Salı günü başlayıp, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir idaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu işe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde
yer almaktadır.
– Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 4 (dört) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı – Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki
konulardan oluşur.

VI – DEĞERLENDiRME 

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı – Sözlü sınav, adayların;
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması
gerekmektedir.
– Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde
KPSS P93 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı – Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadı bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca
http://www.gib.gov.tradaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
– Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
itirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara
bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

Reklam

VIII – DİĞER HUSUSLAR 

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı – Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru Şartlarını taşıyan ve
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru Şartlarında yer alan belgeleri
ibraz edenler Sözleşmeli Tekniker olarak istihdam edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı – Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli Şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli
istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi
söz konusu olmayacaktır.
ilan olunur 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Gelir İdaresi Başkanlığı Tekniker Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*