Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı

Gelir İdaresi Başkanlığına Tahsis Edilmek Üzere 650 Personel Alınacak. Alımlardan Önce Sınav Yapılacak. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı, Yapılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı, İçin Şartlar Nelerdir? 

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı,  Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 650 (altı yüz elli) Gelir
Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı, Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. il
içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını,
tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek
zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih
ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı
sıralamasına göre tespit edilecektir.
Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı,  Sınava katılma Şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam
kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A)
P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına
çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının
birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı, Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da
yapılacaktır.
– Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

Reklam

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
Şartları taşımak,
– En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak,
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarihinde
veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
– ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının
birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

 

IV – SINAV BAŞVURUSU

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı, Başvurular, 21 Haziran 2022 Salı günü başlayıp, 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemine kayıt
olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle
yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer
almaktadır.
– Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı,  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
– Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer
verilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı,  Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas
Hukuku (Genel Hükümler).
Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı,  İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası
Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, şirketler Muhasebesi, Mali
Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VI – DEĞERLENDİRME

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı,  Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;
yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü
sınava çağrılacaktır.
– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
– Sözlü sınav, adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde
yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

– Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
– Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak
suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday
belirlenir.
– Ayrıca başarılı olmak Şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ ine kadar
yedek aday belirlenir.
– Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle
oluşturulacaktır.
– Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması
halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A)
P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine
kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil
etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması
yapılan yedek adayların hakları sona erer.
– Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı,  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler,
Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.
– Giriş sınavında başarılı olan asil ve yedek adaylar Başkanlık internet sitesinde
duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilecek ve atamaya esas
belgeleri teslim etmeleri istenecektir.
– Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren beş iş günü
içerisinde dilekçe ile sınav kuruluna itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde
karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII – DİĞER HUSUSLAR

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı,  Giriş sınavının yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi”
düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne
girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır.
– Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik
numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı,
sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden en az birini
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda
aday sınava alınmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
– Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep
bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında
bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı, Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan
siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında
yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz
bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı, Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı, Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi
içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı, Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları
yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Sınavı, Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama
işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma
talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler,
memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması
yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların
yerlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin
dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten
itibaren iki yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar
sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için
hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.
– Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen
çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu
süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür
halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla,
bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili
olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu
husustaki hükümleri uygulanır.
– Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin
dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez
birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.
– Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman
yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme
talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme
talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri
dikkate alınmaz.
İlan olunur

Reklam

İstanbul Kurum Dışı Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*