Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı

Başkanlığımız taşra teşkilatında 145 sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı, 145 sözleşmeli personel alınacaktır.  Detaylar İlgili İlan Yazımızda. Başvurular; 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Avukat pozisyonu için toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel
alımı, başvuruya detaylı bakmak için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için toplam 27 (yirmi
yedi) sözleşmeli personel alımı, başvuruya detaylı bakmak için tıklayınız.

Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için toplam 27
(yirmi yedi) sözleşmeli personel alımı, başvuruya detaylı bakmak için tıklayınız.

Tekniker pozisyonu için toplam 24 (yirmi dört)
sözleşmeli personel alımı, başvuruya detaylı bakmak için tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için toplam 56
(elli altı) sözleşmeli personel alımı, başvuruya detaylı bakmak için tıklayınız.

Reklam

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

 A) Sözleşmeli Avukat Giriş Sınavı İlanı 

I – Sınava İlişkin Belgeler
Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle,
aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonu için toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel
alınacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği
görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate
alınarak, KPSS P3 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

 

II – Sınav Tarihi ve Yeri
– Sözlü sınav 30 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

III – Sınav Başvuru Şartları
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
– En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,
– Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS
Lisans) katılmış ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

 

IV – Sınav Başvurusu
– Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.
Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde
yer almaktadır.
– Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

 

V – Sınav Şekli ve Konuları
– Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları;
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
2) Anayasa Hukuku,
3) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,
4) Vergi Hukuku,
5) Medeni Hukuk,
6) Borçlar Hukuku,
7) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak),
8) İcra ve İflas Hukuku,
9) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
11) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6. Kısım 7. Bölümü
12) 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. Bölümü.

 

VI – DEĞERLENDĠRME

– Sözlü sınav, adayların;
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde
yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması
gerekmektedir.
– Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde
KPSS P3 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
– Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca
adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
– Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara
bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

 

VIII – DİĞER HUSUS

– Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri
ibraz edenler sözleşmeli avukat olarak istihdam edilecektir.
– Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli
istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi
söz konusu olmayacaktır.
İlan olunur.

 

B) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Giriş Sınav İlanı

I – Sınava İlişkin Belgeler
Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle,
aşağıda belirtilen görev yerlerine Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için toplam 27 (yirmi
yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği
görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate
alınarak, KPSS P93 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P93 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

 

II – Sınav Tarihi ve Yeri
– Sözlü sınav 31 Mayıs – 1 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

III – Sınav Başvuru Şartları
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
– Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans)
katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

 

IV – Sınav Başvurusu
– Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde
yer almaktadır.
– Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

V – Sınav Şekli ve Konuları
– Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki
konulardan oluşur.

VI – DEĞERLENDİRME
– Sözlü sınav, adayların;
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması
sözlü sınav puanını teşkil eder.
– Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde
KPSS P93 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

VII – Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz
– Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca
adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
– Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara
bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

 

VIII – DĠĞER HUSUSLAR
– Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri
ibraz edenler sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edilecektir.
– Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli
istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi
söz konusu olmayacaktır. İlan olunur.

 

C) Sözleşmeli Destek Personel (Şoför) Giriş Sınavı İlanı

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı

Sözlü sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların; tercih ettiği
görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate
alınarak, KPSS P93 puan türünden en yüksek puan almıĢ olan adaydan baĢlamak üzere 3 (üç) katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P93 puan türünden eĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

II – Sınav Tarihi ve Yeri
– Sözlü sınav 2 – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

III – Sınav Başvuru Şartları
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
Şartları taşımak,
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
– Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans)
katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
– Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

 

IV – Sınav Başvurusu
– Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir idaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde
yer almaktadır.
– Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

 

V – Sınav Şekli ve Konuları
– Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki
konulardan oluşur.

 

VI – DEĞERLENDĠRME
– Sözlü sınav, adayların;
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması
sözlü sınav puanını teşkil eder.
– Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde
KPSS P93 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

VII – Sınav Sonuçlarının Duyurulması Ve İtiraz
– Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca
adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
– Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
itirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara
bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

 

VIII – DİĞER HUSUSLAR
– Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru Şartlarını taşıyan ve
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru Şartlarında yer alan belgeleri
ibraz edenler Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) olarak istihdam edilecektir.
– Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli Şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli
istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu
Şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi
söz konusu olmayacaktır. ilan olunur.

 

D) Sözleşmeli Tekniker Giriş Sınavı İlanı

I – Sınava İlişkin Bilgiler
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”
ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak
suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Tekniker pozisyonu için toplam 24 (yirmi dört)
sözleşmeli personel alınacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı

Sözlü sınava katılma Şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği
görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate
alınarak, KPSS P93 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P93 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Reklam

 

II – Sınav Tarihi ve Yeri
– Sözlü sınav 9 – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

III – Sınav Başvuru Şartları
Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel
Şartlar aranır.
Genel şartlar
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
Şartları taşımak,
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans)
katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
Özel şartlar
– Tekniker (Elektrik) pozisyonu için;
 Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri,
Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
– Tekniker (İnşaat) pozisyonu için;
 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, inşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun
olmak,
– Tekniker (İklimlendirme) pozisyonu için;
 İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve
Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön
lisans programlarının birinden mezun olmak,
– Tekniker (Tesisat) pozisyonu için;
 Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve
Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans
programlarının birinden mezun olmak,
– Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için;
 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

IV – Sınav Başvurusu
– Başvurular; 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde
yer almaktadır.
– Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

 

V – Sınav Şekli ve Konuları
– Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana iliĢkin mesleki
konulardan oluşur.

VI – DEĞERLENDİRME
– Sözlü sınav, adayların;
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması
gerekmektedir.
– Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde
KPSS P93 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

VII – Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtirazı
– Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca
adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
– Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara
bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

VIII – Diğer Hususlar
– Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri
ibraz edenler Sözleşmeli Tekniker olarak istihdam edilecektir.
– Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli
istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi
söz konusu olmayacaktır. ilan olunur.

 

E) Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) Giriş Sınav İlanı

I – Sınava İlişkin Belgeler
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”
ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak
suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için toplam 56
(elli altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Alımı

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği
görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate
alınarak, KPSS P94 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı
aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P94 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

II – Sınav Tarihi ve Yeri
Sözlü sınav 6 – 8 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet
sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

III – Sınav Başvuru Şartları
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
– Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
– ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS
Ortaöğretim) katılmış ve KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Reklam

IV – Sınav Başvurusu
– Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp, 22 Nisan 2022 Cuma günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir idaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde
yer almaktadır.
– Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

V – Sınav Şekli ve Konuları
– Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki
konulardan oluşur.

 

VI – DEĞERLENDİRME
– Sözlü sınav, adayların;

a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması
sözlü sınav puanını teşkil eder.
– Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde
KPSS P94 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar,
sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

VII – Sınav Sonuçlarının Duyulması ve İtiraz
– Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca
adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
– Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara
bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

 

VIII – Diğer Hususlar

– Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri
ibraz edenler Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) olarak istihdam edilecektir.
– Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli
istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi
söz konusu olmayacaktır. ilan olunur.  

Avukat pozisyonu için toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel
alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için toplam 27 (yirmi
yedi) sözleşmeli personel alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ    

Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için toplam 27
(yirmi yedi) sözleşmeli personel alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Tekniker pozisyonu için toplam 24 (yirmi dört)
sözleşmeli personel alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ     

Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için toplam 56
(elli altı) sözleşmeli personel alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*