Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığına Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için toplam 17 (on yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı Faklı İllerde 17 sözleşmeli  Koruma ve Güvenlik Görevlisi  personeli Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Şartalar Nelerdir?  

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı

Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle,
aşağıda belirtilen görev yerlerine Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için toplam 17 (on
yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

II – SINAV TARiHi VE YERi 

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı – Sözlü sınav 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden önce Başkanlığımız internet sitesinde
(http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
– Sözlü sınav 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava
gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden önce Başkanlığımız internet sitesinde
(http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı
Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih ve
sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
– Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans)
katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak ve 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,
– Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU 

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı – Başvurular, 13 Aralık 2022 Salı günü başlayıp, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat
17.30’da sona erecektir.
– Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik
ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde
yer almaktadır.
– Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
– Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz
önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı – Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
– Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki
konulardan oluşur.

Reklam

VI – DEĞERLENDİRME 

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı – Sözlü sınav, adayların;
a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması
sözlü sınav puanını teşkil eder.
– Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen
pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
– Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde
KPSS P93 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı – Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadı bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık
internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca
adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
– Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara
bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VIII – DİĞER HUSUSLAR 

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı – Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan;
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım
süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri
ibraz edenler sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edilecektir.
– Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli
istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya
sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve
başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
– Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu
şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi
söz konusu olmayacaktır.
İlan olunur. 

Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Kadir says:

    Sayın devlet büyüklerim lütfen ne olur insiyatif sağlarmısınızn lisans mezunuyuz iş bulamıyoruz geçinemiyoruz 35 yaş sınırı 37 olsun puanlar düşürülsün lütfen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*