Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı

Gelir İdaresi Başkanlığına 6 Sözleşmeli Avukat Sınavı İlanı Duyuruldu.

Reklam

Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı ,Kamuya avukat alımı Yapılacağı Açıklandı. Bursa Erzurum ve istanbul  İllerinde alımlar Yapılacağı Açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı  İçin Şartlar Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı

I   – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı  Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin

(B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonu için toplam 6 (altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS P3 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

II   – SINAV TARiHi VE YERİ

 • Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı  Sözlü sınav 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III   – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

 • Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • 01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

 

 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Lisans) katılmış ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • Süresi içinde başvuru yapmış

IV   – SINAV BAŞVURUSU

 • Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı  Başvurular, 13 Aralık 2022 Salı günü başlayıp, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.30‘da sona erecektir.
 • Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
 • Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 3 (üç) yer için tercihte
 • Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

V   – SINAV VE KONULARI

 • Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı  Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
 • Sözlü sınav konuları;
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
  • Anayasa Hukuku,
  • İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,
  • Vergi Hukuku,
  • Medeni Hukuk,
  • Borçlar Hukuku,
  • Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak),
  • İcra ve İflas Hukuku,
  • Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  • 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri,
  • 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Gelir İdaresi Başkanlığına ilişkin hükümleri.

VI   – DEĞERLENDİRME

 • Sözlü sınav, adayların;
 1. Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 4. Genel yetenek ve genel kültürü,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
 • Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması
 • Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
 • Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde KPSS P3 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

 

Reklam
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı  Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VII   – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE iTiRAZ

 • Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı  Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyad bilgilerinin yer aldığı listeler Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
 • Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.

VIII   – DiĞER HUSUSLAR

 • Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı  Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz edenler sözleşmeli avukat olarak istihdam edilecektir.
 • Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
 • Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

İlan olunur. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat Alımı   

Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*